Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Informace pro žadatele k dotačnímu programu 16 - Dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 16 - Dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016

Příjem od 27.1.2016 – 15.3.2016
 
Podprogram:
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
Subjekt:
-            obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
-            spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
-            zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
-            obecně prospěšné společnosti,
-            vlastník objektu,
-            vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
-            uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
 
Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
Podprogram:
16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.
 
Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.
Subjekt: stejný jak u podprogramu A
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
Podprogram:
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea[1], a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 
Subjekt:
-            muzea1 v ČR
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.
 
Podprogram:
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
 
Předmět dotace:
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
 
Subjekt:
-            obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
-            podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě).
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč
 
 
Zásady k dotaci:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html
 
 
Informace  k dotaci:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/informace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html