mas.rymarovsko.cz MMR podpoří obnovu venkova

MMR podpoří obnovu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádosti o dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova začíná běžet dnešním dnem (1. 12.) a končí 16. února 2015.

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

 Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3000 obyvatel či svazky obcí. Výzva se týká těchto dotačních titulů:

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Budou podporovány akce zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),

• komplexní úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,

• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním

 v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),

• úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.