mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Leaderfest

Přijeďte 8. - 10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou Leader.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 - 2020.

Pozvánka a více informací www.leaderfest.cz

 

Euroregion

Na internetových stránkách Euroregionu Praděd v záložce aktuality,  je zveřejněný předpokládaný harmonogram na rok 2016 a pozvánka na školení pro žadatele fondu mikroprojektů.

Na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) budou projednávány pouze tyto typy projektových žádostí:

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Potřebné dokumenty k Fondu (směrnice, hodnotící tabulka apod.) naleznete zde http://www.europraded.cz/index.php?show=obdobi-2014-2020-FMP-dokumentace

 

Regionální značka JESENÍKY originální produkt ® SEMINÁŘ

Regionální značka JESENÍKY originální produkt ® v Moravskoslezském kraji pořádá seminář. Zváni jsou držitelé certifikátů i příznivci této značky. Seminář se uskuteční v Centru Slezská Harta v Razové v úterý 15. března 2016 od 13 hodin.

Pokud jste výrobci dobrot, pořadatelé potěšíte, když dovezete ukázku svých produktů, aby účastníci semináře měli příležitost okusit to nejlepší z regionu.  

Program, který naleznete v příloze, je sestavený tak, aby umožnil nastavení lepší komunikace a vzájemné diskuze mezi koordinátorem a certifikovanými i ze vzdálenějších částí území.

Jelikož součástí propagace značky jsou i různé trhy a jarmarky, najdete v příloze vybrané akce, kterých se můžete v roce 2016 účastnit a kde jste vítáni.

Pořadatelé prosí o potvrzení účasti do 10. března 2016 na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

pdfSeminar_duben_2016_program.pdf

docxx_Jes_kalendar_akci_2016.docx

 

Výzva JESENÍKY originální produkt

Je zde další možnost se zařadit se svým výrobkem, službou nebo zážitkem do systému regionálního značení JESENÍKY originální produkt®. Požádejte o značku JESENÍKY originální produkt®.  v příloze naleznete podklady k vyhlášené výzvě regionální značky Jeseníky originální produkt. Výzva se týká výrobků, služeb i zážitků. Pokud tuto značku již máte a vypršela Vám platnost certifikátu, zažádejte o prodloužení certifikátu.

Příjem žádostí o značku pro výrobky je do 15.5.2016 a pro služby a zážitky do 31.3.2016. Žádosti se předkládají v sídle koordinátora MAS Horní Pomoraví, Hlavní 137, Hanušovice. Více informací v přiložených souborech.

pdf13_výzva_vyrobky.pdf

pdfVýzva_9_SLUŽBY.pdf

pdfVýzva_č.7_Zážitky.pdf

 

Odborný seminář - Výběr dodavatele v OP PIK

Více zde: http://czechinvest.org/vyber-dodavatele-v-op-pik-103-ostrava?term=10.+%E2%80%93+9.3.2016&place=Ostrava

 

Novinky z portálu eAGRI (11.2.2016)

Na webových stránkách eAGRI jsou uveřejněna nová pravidla pro žadatele PRV. Více na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/

 

Podpora Místních akčních skupin MSK 2015 projekt „Komunitně vedený rozvoj na Rýmařovsku“

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. podala v říjnu 2015 žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního titulu „Podpora Místních akčních skupin“. Žádost s názvem „Komunit2016-05-30 14:31:22ně vedený rozvoj na Rýmařovsku“ byla úspěšná a může být realizována.

Cílem projektu je přispět k rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského kraje a podpořit komunitní rozvoj venkova na Rýmařovsku. Některé obce a podnikatelé na území regionu nedisponují dostatečnou personální kapacitou a proto nejsou schopny bez rady odborníka žádat o finanční podporu z podpůrných programů. Specifickým cílem projektu je nadále podporovat komunitně vedený rozvoj regionu jako celku a zajistit činnost manažerů, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti komunitního rozvoje venkova.

Realizací projektu by se měl náš region připravit na čerpání finančních prostředků z národních i strukturálních fondů pro období let 2014-2020.

logo msk

 

Aktualita k 7. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje - Soutěž zastřešuje Ministerstvo zemědělství a Moravskoslezský kraj

•    Pravidla pro udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje jsou zveřejněna na http://www.regionalnipotravina.cz
•    Přijímání přihlášek probíhá od 11. 1. 2016 – 1. 4. 2016
•    Hodnocení přihlášených potravinářských výrobků proběhne 5. 5. 2016
•    Kontakt na regionálního koordinátora soutěže: RAK Ostravsko, Silvie Kořistková, MT: 734 461 940, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více zde: pdfVYHLÁŠENÍ_SOUTĚŽE.pdf

 

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 16 - Dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016

Příjem od 27.1.2016 – 15.3.2016
 
Podprogram:
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
Subjekt:
-            obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
-            spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
-            zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
-            obecně prospěšné společnosti,
-            vlastník objektu,
-            vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
-            uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
 
Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
Podprogram:
16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.
 
Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.
Subjekt: stejný jak u podprogramu A
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
Podprogram:
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea[1], a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 
Subjekt:
-            muzea1 v ČR
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.
 
Podprogram:
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
 
Předmět dotace:
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
 
Subjekt:
-            obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
-            podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě).
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč
 
 
Zásady k dotaci:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html
 
 
Informace  k dotaci:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/informace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html

 

Informace o úspěchu obce Tvrdkov v oblasti třídění odpadů

Výstřižek„Má to smysl“, ano, tak zní upoutávka na třídění a separaci komunálního odpadu. Dne 26. listopadu 2015 se obec Tvrdkov v zastoupení starosty obce zúčastnila vyhlášení výsledků v třídění odpadů za rok 2014. Obec Tvrdkov byla firmou Elektrowin vyhodnocena jako nejlepší obec ve sběru elektrozařízení (ledničky, myčky, elektrická kamna a jiné drobné elektrospotřebiče) v Moravskoslezském kraji v kategorii do 2 000 obyvatel. Za toto umístění obec obdržela dar ve výši 20.000,- Kč. Firma Asekol vyhlásila obec Tvrdkov jako vítěze ve výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení (televize, videa, počítače, satelity...) v kategorii obcí do 2 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji. Za toto umístění získala obec odměnu ve výši 5 000,- Kč. Tato ocenění jsou úspěchem všech občanů, kteří poctivě třídí odpad.

 

PF 2016

PF 2016

 
Více článků...