mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Biopotraviny s certifikátem

biopotravinyJana Flámová z Ekofarmy Křížov nabízí k nákupu potraviny a zemědělské produkty. Pokud má někdo zájem o biopotraviny s certifikátem (prodej ze dvora) – rajčata, brambory, červená řepa, mrkev. Více pouze po telefonické domluvě na tel. 777 210 831

 

Kulatý stůl k projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

Dne 25. 8.2015 proběhlo 2. setkání zástupců obcí v rámci  projektu Sdružení místních samospráv ČR z  OP LZZ „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Pro jednání byly využity opravené prostory kulturního sálu obce Velká Štáhle. Zástupci obcí byli informování o průběhu realizace celého projektu na podporu spolupráce obcí v rámci celé republiky, do kterého jsou obce MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zapojeni.  Předmětem setkání bylo diskutovat nad potřebami spolupráce na období 2014 – 2020. V oblasti regionálního školství vidí potřebu v optimalizaci školských zařízení na Rýmařovsku, vytvoření kabinetu škol a zapojení do projektu „Místní akční plány“. V odpadovém hospodářství se obce dohodly na dalším pořizování a obnovování nádob na tříděný odpad. Investovat by se v příštím období mělo i do environmentálního vzdělávání na Rýmařovsku. Zaměstnanost je oblast, která naše území trápí nejvíce. Starostové chtějí zřídit 14 pracovních míst terénních pracovníků v sociální oblasti. V budoucím období by měla vzniknout databáze brownfields a volných ploch k podnikání. V oblasti dopravy je nutné udržet základní obslužnost území autobusovou i vlakovou dopravou, rozšířit síť cyklostezek a cyklotras, pokračovat v budování a rekonstrukci chodníků, rekonstruovat autobusové zastávky a pořizovat bezpečnostní prvky na komunikacích v obcích.

Důležitým krokem v jednání bylo, že se obce dohodly spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu a společně podepsaly „Pakt o spolupráci a partnerství“ na půdorysu MAS. Obce tímto deklarují, že budou v letech 2014-2020 společně realizovat projekty k podpoře rozvoje regionu.

Setkání bylo ukončeno prezentací s dosavadními výsledky projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Tuto prezentaci představil pan Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci a požádal zástupce obcí o vyplnění evaluačního dotazníku týkající se spolupráce obcí.

 

image001image002

 

 

Pozvánka na výstavu Země živitelka 2015

Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma rozvoje života na venkově. Každoroční motto výstavy „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ a tradiční prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a Spolku pro obnovu venkova České republiky bude tvořena ve spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svoji činnost přestaví také Ministerstvo pro místní rozvoj.

Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením je vítaným doprovodným programem, který je organizován Spolkem pro obnovu venkova ČR za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Na pátek 28. srpna bude již po sedmé připraven Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Letošní ročník se ponese ve znamení 20 výročí soutěže Vesnice roku s předáním ocenění všem vítězným vesnicím za posledních 20 let.

http://nsmascr.cz/aktuality/2015/pozvanka-na-vystavu-zeme-zivitelka-2015/

 

OPŽP – výzvy (www.opzp.cz/vyzvy)

 

1. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba kanalizace
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

Příjemci podpory: obce

http://www.opzp.cz/vyzvy/1-vyzva

2. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

http://www.opzp.cz/vyzvy/2-vyzva

3. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

http://www.opzp.cz/vyzvy/3-vyzva

4. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • ·         Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

http://www.opzp.cz/vyzvy/4-vyzva

5. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

podání žádosti do: 13. 11. 2015

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva

6. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 15. 01. 2016

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva

7. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva

8. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva

9. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

podání žádosti do: 31. 12. 2016

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva

10. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

http://www.opzp.cz/vyzvy/10-vyzva

11. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

http://www.opzp.cz/vyzvy/11-vyzva

12. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • ·         Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

http://www.opzp.cz/vyzvy/12-vyzva  

13. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 31. 12. 2016

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva

14. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 31. 12. 2016

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktu
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva

15. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

http://www.opzp.cz/vyzvy/15-vyzva

 

16. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 30. 09. 2015

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

-          tepelné čerpadlo.

-          kotel na pevná paliva.

-          plynový kondenzační kotel.

 • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,
 • Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).

http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva

 

PRV 2014 – 2020; 1. kolo

Vážení zemědělci,
vstupujeme do dalšího významného období našeho zemědělství a to spuštění Programu rozvoje venkova pro období do roku 2020. Po dlouhých měsících vyjednávání a příprav nového Programu rozvoje venkova (PRV) Vám s radostí mohu sdělit, že Ministerstvo zemědělství je připraveno spustit příjem žádostí v klíčových oblastech Vašeho podnikání. Nejen z tohoto důvodu jsem se Vás rozhodl oslovit takto napřímo. Velmi si vážím všeho, co děláte pro pozvednutí českého zemědělství, a jak současně pečujete o prostředí a krajinu, která je domovem nás všech. Mým cílem je, aby naše země byla maximálně potravinově soběstačná, s  ;prosperujícím zemědělským a potravinářským sektorem, který zajistí dostatek příležitostí pro smysluplnou práci v moderních technologických podmínkách.

Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Cílem ministerstva je pomocí těchto dotací zvýšit potravinovou soběstačnost naší země zejména podporou živočišné výroby a podporou pěstování ovoce a zeleniny. Podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také inve stice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. Dále budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně se jedná o zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování. V neposlední řadě budou dotace budou směřovány také na projekty inovativních technologií v potravinářství nebo na budování lesních cest.

Projekty jsou rozděleny do záměrů podle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 150 ha, do 5 mil. Kč a nad 5 mil. Kč)
a převažujícího sektorového zaměření (rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba). Takto budou moci být projekty porovnávány pouze mezi sebou, jsou tak i pro ně připravena adekvátní preferenční kritéria a nemusí docházet k tomu, že mezi sebou bude soutěžit malý či střední zemědělec s velkým gigantem. Historicky poprvé tak otevíráme obálku pro malé zemědělské subjekty, protože i malí zemědělci jsou nedílnou a důležitou součástí zemědělství a venkova a já si to plně uvědomuji. Rozčlenění do obálek podle velikosti projektu však neznamená, že by menší zemědělec do 150 ha nemohl žádat na investici  větší než 1 mil. Kč. Do obálky pro malé zemědělce však naopak nebude moci vstoupit zemědělec, který má více jak 150 ha, aby tak obálka byla vyčleněna jen pro ty skutečně malé zemědělce.

Jsem si vědom toho, že požadavky Evropské komise jsou z hlediska administrace PRV velmi náročné. Abychom Vám alespoň částečně zjednodušili administraci těchto projektů, budou projekty do 1 mil. Kč  vyčleněny z povinnosti dokládat podmínku splnění finančního zdraví a mezi způsobilé výdaje v kategorii velikosti projektu do 1 mil. Kč pro hospodářství do 150 ha bude možné zahrnout také projektovou dokumentaci. Budou zde rozlišovány záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu. Dalším krokem, který hlavně Vám menším bude pomocí je, že v případě podpor poskytovaných Podpůrn&yac ute;m a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.  (PGRLF) můžete současně čerpat finanční prostředky na všechny výdaje financované z Programu rozvoje venkova. Zjednodušeně řečeno -  pokud budete chtít žádat o dotaci na nějakou investici, můžete si nyní nově na tu část prostředků, která nebude z dotace PRV, vzít úvěr a my Vám prostřednictvím PGRLF dáme ještě dotaci na úroky z tohoto úvěru. Nově jsme snížili  i úrokové zatížení u těchto úroků. Dle stávajících pravidel je podmínkou poskytnutí dotace úroku z úvěru spoluúčast klienta na úroku ve výši 1%. My nově přicházíme se sní ;žením úrokového zatížení na 0,5%.

Dalším bonusem pro menší a střední zemědělce je bodové zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií v obálce do 5 mil
. Kč a to rovněž podle velikosti projektu. Projekty budou tedy zvýhodněny  podle výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to ve výši:  

​do 2 000 000 Kč včetně               7 bodů
2 000 001 Kč – 3 000 000 Kč       5 bodů
3 000 001 Kč - 4 000 000 Kč        3 bodů


Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace                                                                                                alokace

4.1.1     Investice do zemědělských podniků                                         3,28 mld. Kč
4.2.1     Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů              973 mil. Kč
4.3.2     Lesnická infrastruktura                                                             345 mil. Kč
8.6.1     Technika a technologie pro lesní hospodářství                        190 mil. Kč
16.2.2   Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh              603 mil. Kč

Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Tato míra podpory může však být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LFA oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 29. září 2015 8:00 hodin do 12. října 2015 13:00 hodin.


Vzhledem k  nižšímu rozpočtu přidělenému České republice z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova oproti předchozímu programovému období, který je nedostatečný pro řešení problémů sektoru zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství, jsem se rozhodl předložit návrh na navýšení celkového rozpočtu Programu rozvoje venkova prostřednictvím zvýšené míry kofinancování ze státního rozpočtu. V době za mého působení ve funkci ministra, jsem tento krok již jednou učinil, a to zvýšením kofinancování z původních 15%  na  25%.  I to myslím, byla již významná podpora sektoru zemědělství.  Zji&sca ron;ťujeme však, že ve srovnání se sousedními státy je naše podpora i tak nízká. Proto je mým cílem dosáhnout schválení míry kofinancování ve výši 35 % ( ze současných 25%) a zabezpečit tak dostatečné zdroje k financování potřeb zemědělského a venkovského prostoru. V případě navýšení spolufinancování na 35 % bude rozpočet PRV srovnatelný s předchozím obdobím, a k Vám zemědělcům tak půjde dalších zhruba 13 mld. Kč za období do roku 2020.

Další informaci, kterou bych Vám chtěl sdělit je, Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. zahajuje dne 3. srpna 2015 příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů:


1)         Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích;
2)         Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny;
3)         Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa;
4)         Finanční podpora pojištění lesních porostů;
5)         Zpracovatel;
6)         Úvěry na nákup půdy;
7)         Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru;
8)         Sociální zemědělství;
9)         Zajištění úvěrů

Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné příjemce jsou zařazeny i obce.  Jak již jsem zmínil výše, v souvislosti s kombinovatelností  dotací z PRV a podpor PGRLF, podpora je poskytována formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, kdy úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. a maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na e konomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období.

S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců nově otevíráme programy Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdysnížení jistiny úvěru.

Program Úvěry na nákup půdy
je zaměřen na poskytování úročených úvěrů PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis.  V rámci uvedeného programu můžete žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis, i opakovaně. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) na podporu de minimis v odvětví zemědělství. PGRLF bude u všech nakupovaných pozemků zapsán v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel a úvěr bude poskytnut pouze na nákup zem dělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 25 Kč/m2.

V rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru
, je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy, a to až do výše limitu příslušného nařízení de minimis. Uvedená podpora může být poskytnuta opět opakovaně.

Cílem programu Sociální zemědělství
je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podpora je poskytována formou úvěrů PGRLF a to jak úvěrů investičních, tak úvěrů provozních. Doba splatnosti investičních úvěrů nepřesáhne 10 let. Doba splatnosti provozního úvěru nepřesáhne 1 rok.

V rámci programu podpory Zajištění úvěrů bude PGRLF ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva.

Všechny mnou výše zmíněné informace, včetně detailů a kompletních pravidel budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz , na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  a stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s www.pgrlf.cz . V případě Vašich dotazů Vám budou připraveni pomoci pracovníci regionálních poboček SZIF, jejichž seznam včetně kontaktů najdete na výše uvedených webových stránkách. Pokud budete mít jakýkoliv problém, neváhejte se i na mě kdykoliv obrátit.

Vážení zemědělci, pevně věřím, že Vám tyto informace budou k užitku a budu moc rád za Vaše zpětné reakce, nápady, názory.
Moc Vám za ně již teď děkuji, zpětná vazba je pro mě velmi důležitá.

Přeji Vám  nejen úspěšné  letošní žňové práce, ale ať se Vám daří  v pracovním i osobním životě.

S úctou


Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství

 

Výzvy PRV 2014-2020

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Aktuality

celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M16 Spolupráce > 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 16.2.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů > 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství > Aktuality

31.7.2015

celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.3.2 Lesnická infrastruktura > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura. celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. celý článek

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření

31.7.2015

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 pro první výzvu schválena

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Aktuality

31.7.2015

Ministr zemědělství dne 29. 7. 2015 schválil Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (Pravidla) pro první výzvu. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 5 > 5.3 Investice do zpracování produktů

31.7.2015

stáhnout soubor

Semináře pro příjemce dotace z 1. kola PRV

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření

31.7.2015

V souvislosti s prvním kolem příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pořádá Ministerstvo zemědělství 3 semináře. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

31.7.2015

stáhnout soubor

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.2 Produktivní investice do akvakultury

31.7.2015

stáhnout soubor

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.1.1 Investice do zemědělských podniků > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.1 Inovace

31.7.2015

stáhnout soubor

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Veřejné zakázky

31.7.2015

Zde naleznete závaznou příručku pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. celý článek

Zápis z 1. zasedání MV PRV 2014-2020

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Monitorovací výbor > Zápisy z jednání

30.7.2015

První řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020 se konalo dne 23. června 2015 ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. celý článek

 

PRV na období 2014-2020

V září bude vyhlášena první výzva na příjem žádostí o dotaci do PRV na období 2014-2020, jsou to dotace do zemědělství(žadatelé zemědělští podnikatelé) a také do lesnictví(možní žadatelé i obce).

Odkaz na podrobnější informace:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/informace-o-podzimnim-kole-prijmu.html

K výzvě bude probíhat školení, pro Moravu začátkem září zatím není určen čas a místo.

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.

4.3.2 Lesnická infrastruktura

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu.

 

Česko-polské setkání

Sdružení obcí Rýmařovska ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov a s Gminou Ozimek v Opolském vojvodství uspořádali setkání českých a polských zástupců z veřejného i neziskového sektoru.

Setkání se konalo ve dnech 30. 6. 2015 a 1. 7. 2015 v Malé Morávce a zúčastnilo se ho 20 českých a 10 polských zástupců. Během dvou dnů se konaly přednášky českých i polských lektorů. Přednášky byly na téma Společné projekty na česko-polské hranici, podpora rozvoje cestovního ruchu v pohraničí, marketing cestovního ruchu a využití česko-polské spolupráce při obnově kulturních památek v regionu. Další součástí odborného programu bylo seznámení účastníků se zajímavostmi cestovního ruchu a historickými památkami na Rýmařovsku. První den jsme navštívili Schindlerovu stodolu v Malé Morávce, s její historií nás poutavým způsobem seznámil pan Igor Hornišer. Druhý den setkání se konala odborná přednáška na zámku v Janovicích pod vedením Michala Vyhlídala.

Na závěr programu se uskutečnila exkurze do westernového městečka a muzea turistických známek v Janovicích a do Nedělní školy řemesel ve Stránském. Oběma zajímavými objekty nás provedly milé dámy p. Bára Šínová a p. Vladimíra Křenková.

V rámci tohoto projektu bude rovněž vydána dvoujazyčná brožura s atraktivitami cestovního ruchu na Rýmařovsku. Materiál bude využit informačním centrem Rýmařov, obcemi Rýmařovska a gminou Ozimek k propagaci obou území.

Cílem projektu bylo zhodnotit společné aktivity z minulého období a připravit se na čerpání prostředků v příštím programovém období.  Setkání bylo spolufinancováno z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Sdružení obcí Rýmařovska

 

 P1012989P1013025

 

logo 1

 

 

Veřejné zakázky, sociální podnikání a tvorba MAP

Ve čtvrtek 25. června 2015 pořádala Agentura pro sociální začleňování seminář pro MAS s názvem Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, sociální podnikání a tvorba MAP, kterého se zúčastnili i zástupci z MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Seminář se konal v Praze v prostorách úřadu vlády, kde bylo velké zastoupení manažerů a ředitelů Místních akčních skupin. Cílem semináře bylo diskutovat o třech oblastech vztažených k politikám sociálního začleňování a jejich praktické realizace v rámci CLLD a MAP.

Na semináři prezentovala např. Mgr. Alena Zieglerová, z oblasti zaměstnanosti Agentury pro sociální začleňování s příspěvkem k zadávání veřejných zakázek a sociálnímu podnikání. Dále prezentovala společnost P3 možnosti poradenství v sociálním podnikání. Společnost P3 seznámila účastníky s aktuální situací v oblasti sociálního podnikání v ČR. Za ministerstvo práce a sociálních věcí vystoupila paní Svatava Škantová. Poslední prezentace, kterou vedl Ferdinand Hrdlička, byla na téma Tvorba místních akčních plánů (MAP). Pro zástupce Místních akčních skupin byla prezentace i následná diskuze velice přínosná. Na závěr se do hloubky diskutovalo.

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde: http://nsmascr.cz/aktuality/2015/ve-spolupraci-s-asz-probehl-25-6-seminar-spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-socialni-podnikani-a-tvorba-map/

 

Peníze na památky budou

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat finance na obnovu kulturních památek. Přestože kulturní dědictví nebylo prioritou cílů Evropské komise v rámci definování priorit pro programové období 2014 – 2020. Podpora této oblasti bude právě z IROP. Peníze na kulturní dědictví jsou vyčleněny v rámci specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v němž je alokováno cca 11,7 mld. Kč. Vzniká tak jedinečná možnost využít finanční prostředky pro kulturní památky a paměťové instituce z evropských strukturálních a investičních fondů.

http://promestaaobce.eu/

pdfPRO-mesta-a-obce-newsletter_12_2015.pdf

 

Finance na cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Žádosti je možné předkládat do konce června. „Pro žadatele, podnikatelské subjekty a obce máme nachystáno 50 milionů korun. Dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně padesát procent rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

O dotaci lze zažádat vyplněním elektronického formuláře žádosti, který je pak spolu s požadovanými přílohami nutné doručit v řádném termínu a požadované formě na podatelnu MMR. Elektronický formulář žádosti je umístěn na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do 25. června mohou obce také podávat žádosti o dotace do dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních památek v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Podporovány budou projekty zaměřené na opravu kaplí, kapliček, křížků, božích muk, zvoniček apod.

http://promestaaobce.eu/

pdfPRO-mesta-a-obce-newsletter_12_2015.pdf

 
Více článků...