Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz

Aktuality

PRV na období 2014-2020

V září bude vyhlášena první výzva na příjem žádostí o dotaci do PRV na období 2014-2020, jsou to dotace do zemědělství(žadatelé zemědělští podnikatelé) a také do lesnictví(možní žadatelé i obce).

Odkaz na podrobnější informace:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/informace-o-podzimnim-kole-prijmu.html

K výzvě bude probíhat školení, pro Moravu začátkem září zatím není určen čas a místo.

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.

4.3.2 Lesnická infrastruktura

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu.

 

Česko-polské setkání

Sdružení obcí Rýmařovska ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov a s Gminou Ozimek v Opolském vojvodství uspořádali setkání českých a polských zástupců z veřejného i neziskového sektoru.

Setkání se konalo ve dnech 30. 6. 2015 a 1. 7. 2015 v Malé Morávce a zúčastnilo se ho 20 českých a 10 polských zástupců. Během dvou dnů se konaly přednášky českých i polských lektorů. Přednášky byly na téma Společné projekty na česko-polské hranici, podpora rozvoje cestovního ruchu v pohraničí, marketing cestovního ruchu a využití česko-polské spolupráce při obnově kulturních památek v regionu. Další součástí odborného programu bylo seznámení účastníků se zajímavostmi cestovního ruchu a historickými památkami na Rýmařovsku. První den jsme navštívili Schindlerovu stodolu v Malé Morávce, s její historií nás poutavým způsobem seznámil pan Igor Hornišer. Druhý den setkání se konala odborná přednáška na zámku v Janovicích pod vedením Michala Vyhlídala.

Na závěr programu se uskutečnila exkurze do westernového městečka a muzea turistických známek v Janovicích a do Nedělní školy řemesel ve Stránském. Oběma zajímavými objekty nás provedly milé dámy p. Bára Šínová a p. Vladimíra Křenková.

V rámci tohoto projektu bude rovněž vydána dvoujazyčná brožura s atraktivitami cestovního ruchu na Rýmařovsku. Materiál bude využit informačním centrem Rýmařov, obcemi Rýmařovska a gminou Ozimek k propagaci obou území.

Cílem projektu bylo zhodnotit společné aktivity z minulého období a připravit se na čerpání prostředků v příštím programovém období.  Setkání bylo spolufinancováno z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Sdružení obcí Rýmařovska

 

 P1012989P1013025

 

logo 1

 

 

Veřejné zakázky, sociální podnikání a tvorba MAP

Ve čtvrtek 25. června 2015 pořádala Agentura pro sociální začleňování seminář pro MAS s názvem Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, sociální podnikání a tvorba MAP, kterého se zúčastnili i zástupci z MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Seminář se konal v Praze v prostorách úřadu vlády, kde bylo velké zastoupení manažerů a ředitelů Místních akčních skupin. Cílem semináře bylo diskutovat o třech oblastech vztažených k politikám sociálního začleňování a jejich praktické realizace v rámci CLLD a MAP.

Na semináři prezentovala např. Mgr. Alena Zieglerová, z oblasti zaměstnanosti Agentury pro sociální začleňování s příspěvkem k zadávání veřejných zakázek a sociálnímu podnikání. Dále prezentovala společnost P3 možnosti poradenství v sociálním podnikání. Společnost P3 seznámila účastníky s aktuální situací v oblasti sociálního podnikání v ČR. Za ministerstvo práce a sociálních věcí vystoupila paní Svatava Škantová. Poslední prezentace, kterou vedl Ferdinand Hrdlička, byla na téma Tvorba místních akčních plánů (MAP). Pro zástupce Místních akčních skupin byla prezentace i následná diskuze velice přínosná. Na závěr se do hloubky diskutovalo.

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde: http://nsmascr.cz/aktuality/2015/ve-spolupraci-s-asz-probehl-25-6-seminar-spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-socialni-podnikani-a-tvorba-map/

 

Peníze na památky budou

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat finance na obnovu kulturních památek. Přestože kulturní dědictví nebylo prioritou cílů Evropské komise v rámci definování priorit pro programové období 2014 – 2020. Podpora této oblasti bude právě z IROP. Peníze na kulturní dědictví jsou vyčleněny v rámci specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v němž je alokováno cca 11,7 mld. Kč. Vzniká tak jedinečná možnost využít finanční prostředky pro kulturní památky a paměťové instituce z evropských strukturálních a investičních fondů.

http://promestaaobce.eu/

pdfPRO-mesta-a-obce-newsletter_12_2015.pdf

 

Finance na cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Žádosti je možné předkládat do konce června. „Pro žadatele, podnikatelské subjekty a obce máme nachystáno 50 milionů korun. Dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně padesát procent rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

O dotaci lze zažádat vyplněním elektronického formuláře žádosti, který je pak spolu s požadovanými přílohami nutné doručit v řádném termínu a požadované formě na podatelnu MMR. Elektronický formulář žádosti je umístěn na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do 25. června mohou obce také podávat žádosti o dotace do dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních památek v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Podporovány budou projekty zaměřené na opravu kaplí, kapliček, křížků, božích muk, zvoniček apod.

http://promestaaobce.eu/

pdfPRO-mesta-a-obce-newsletter_12_2015.pdf

 

Ministr životního prostředí schválil projekty celkem za více než 5 miliard korun

Město Rýmařov, Břidličná a okolní obce v rámci 64. a 65. výzvy Operačního programu Životní prostředí podalo 9 žádostí o dotace, ze kterých je 8 projektů podpořeno. V obci Stará Ves byl podpořen projekt na „Snížení energetické náročnosti sportovních kabin v obci včetně výměny zdroje vytápění“. Obce z RÝMAŘOVSKA, o.p.s. obdrží finance na projekt „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“ v rámci kterého budou pořízeny nové nádoby na odpad, další kompostéry do obcí a technika k nakládání s odpadem. V Dolní Moravici nakoupí natahovač kontejnerů a velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Dalším podpořeným projektem je „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem“ ve městě Břidličná, který zahrnuje nákup multikáry. Čtyři podpořené žádosti o dotaci jsou z Rýmařova. Jde o „Dovybavení biokompostárny v Rýmařově“, dále „Mokřadní tůně Jamartice II“ a mateřské školy v Rýmařově se dočkají nových zahrad v přírodním stylu. MŠ Revoluční nese název „Hurá zpátky k přírodě“ a MŠ Jelínkova nazvala svou zahradu „Klíč k přírodě“.

Celková výše dotace na všechny výše uvedené projekty v našem okolí činí 15 674 919 Kč.

logo opzp

 

Leader-fest Náchod 2015

Zveme Vás na Leader-fest Náchod 2015 konaný v období 18. - 19.6.2015.

Pozvánku naleznete zde: pdfpozvanka.pdf313.06 KB

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Program rozvoje venkova byl schválen Evropskou komisí jako 6. v pořadí

Schváleny jsou následující OP:
1. OP PIK (29.4.)
2. OP ŽP (30.4.)
3. OP Zaměstnanost (6.5.)
4. OP Doprava (11.5.)
5. OP Výzkum, věda a vzdělávání (13.5.)
6. Program rozvoje venkova (18.5.)

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/Program-podporujici-rozvoj-zemedelstvi-a-venkova-byl-dnes-schvalen-Evr

 

Galerie Marie Kodovské

Název projektu: Galerie Marie Kodovské
Žadatel: Erik Orság ve spolupráci se svým otcem Františkem Orságem

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu v Rýmařově na Mlýnské ulici, který nebyl 20 let obýván a byl v havarijním stavu. Díky projektu zde vznikla Galerie Marie Kodovské. Galerie disponuje neobyčejně rozsáhlým fondem výtvarných a literárních prací autorky. Kodovská zde žila a tvořila, proto základním smyslem projektu je zpřístupnit její rozsáhlé dílo. Je určena zájemcům o specifické naivní umění.

Interiér domu je rozdělen do čtyř výstavních částí na expozici I, II, III a IV.  Realizátoři projektu se snažili  vytvořit místo, které rozšiřuje nabídku v rámci společenského a kulturního života občanů i návštěvníků města. Chtěli jsme docílit zvýšení povědomí o životě zajímavé krajanky - malířky Marie Kodovské.

K slavnostnímu otevření „Galerie Marie Kodovské“ zve rodina Orságových dne 4. června 2015 v 17,00 hodin.

Celkové výdaje projektu činí cca 1.640.000,- Kč, z čehož dotace je cca 590 000,- Kč.

 logo EZF                

 

Jedeme všichni - popis cyklojízdy 2015

A zase „Jedeme Všichni!“ si mohli říci účastníci třetí cyklojízdy v rámci projektu na podporu elektromobility. Návštěvníci jednotlivých zastavení na trase si vyzkoušeli náš cyklotrenažér  s virtuální realitou, nebo přímo zakusili jízdu na elektrokole. Ti odvážnější, kteří se připojili k našemu pelotonu, ať už na elektrokolech nebo na kolech bez pohonu, s námi mohli absolvovat trasu, která vedla přes území 6 Místních akčních skupin. Byla však jiná než v minulosti, tentokrát jsme zapojili do projektu i jiné části území.  Peloton odstartoval          7 prix viagra. 5. 2015 v 9:00 z Mokrých Lazců a pokračoval přes Horní Benešov, Malou Morávku, Staré Město, Loučnou nad Desnou  až do Orlických hor – města Žamberk. To nás přivítalo 10.5.2015. Účastníci cyklojízdy zdolali za 4 dny necelých 220 km.  Všem jezdcům i návštěvníkům stánku s cyklotrenažérem děkujeme za podporu a těšíme se na společné kilometry i v příštím roce!

pdfČlánek_-_Jedeme__všichni_Popis_cyklojízdy_2015.pdf980.61 KB

 

Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko

Rýmařovsko o.p.s. požádalo v rámci 64. výzvy OPŽP o dotaci na projekt „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“. MAS chce řešit zkvalitnění systému separace odpadu a to biologicky rozložitelného komunálního odpadu, dále papíru a lepenky, plastů, skla, kovů a objemného odpadu. Předpokládá se nákup 5 ks štěpkovačů, 1 ks natahovače kontejnerů, 440 ks kompostérů, 15 ks velkoobjemových kontejnerů 10 m3, dále kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů: 11 ks na papír, 28 ks na plast, 26 ks na sklo, 28 ks na kovy a 28 ks na bioodpad. Údržbu a provoz nakoupeného vybavení budou zajišťovat jednotlivé obce.

Cílem projektu je rozšířit současný systém sběrů bioodpadů i ostatního druhu odpadu v obcích a doplnění techniky potřebné k nakládání s těmito druhy odpadu.

Počet projektů v této výzvě je však značný. Uvidíme, zda uspějeme a budeme tak moci tento pěkný projekt zrealizovat.

Nikola Pohanělová

logo opzp

 
Více článků...