mas.rymarovsko.cz

Aktuality

MMR podpoří obnovu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádosti o dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova začíná běžet dnešním dnem (1. 12.) a končí 16. února 2015.

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

 Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3000 obyvatel či svazky obcí. Výzva se týká těchto dotačních titulů:

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Budou podporovány akce zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),

• komplexní úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,

• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním

 v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),

• úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

 

Národní program podpory cestovního ruchu byl vyhlášen

MMR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu vyhlásilo podprogram Cestování dostupné všem. Rámcový rozpočet pro rok 2015 činí 50 mil. Kč.

Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory

1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního

 a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže).

Termíny vyhlášení a ukončení výzvy jsou od 1. 12. 2014 do 12. 2. 2015. Žádost je potřeba podat elektronicky prostřednictvím formuláře a písemně včetně povinných příloh prostřednictvím podatelny ministerstva, která bude žádosti přijímat ve lhůtě od 5. ledna 2015 do 12. února 2015.

Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce, je kompatibilní s režimem de minimis a je určena podnikatelským subjektům a nově i obcím.

 

O prioritách regionu bude rozhodovat Regionální stálá konference

V pátek 28. listopadu 2014 byla ustavena Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje, která bude rozhodovat o prioritách regionu a koordinaci dotačních výzev.

Regionální stálá konference (RSK) je regionální seskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Pro území Moravskoslezského kraje má celkem 22 řádných členů, kterými jsou kromě zástupců kraje také zástupci měst a obcí, Krajské hospodářské komory, místních akčních skupin, akademického sektoru, neziskových organizací atd. Obdobou na celostátní úrovni bude tzv. národní stálá konference, na které bude Moravskoslezský kraj zastupovat náměstek hejtmana kraje Martin Sikora. Za bruntálský region je členem RSK starosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA, za rýmařovský region Ing. Petr Klouda.

Zdroj: www.kraj-moravskoslezsky.cz

 

MMR ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Úředníci Evropské komise přijali v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu. Ten definuje hlavní oblasti rozvoje České republiky v příštích deseti letech z evropských fondů.

„Po téměř třech letech práce máme hotový a vzájemně odsouhlasený strategický dokument. Ten umožní České republice investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje i životního prostředí, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost našich firem a zlepšit kvalitu života,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj. „Děkuji všem partnerům v České republice i v Evropské komisi, kteří se jakkoli podíleli na úspěšném vyjednávání. Oficiální schválení Dohody o partnerství tak můžeme očekávat ještě v srpnu, o což jsme usilovali,“ dodal Braun. Zanesením finálního textu Dohody o partnerství do informačního systému v Bruselu vstoupila Česká republika do formálního schvalovacího procesu Evropské komise. Současně začalo vyjednávání jednotlivých programů, ze kterých budou v příštím programovém období plynout prostředky k příjemcům v celkové výši zhruba 600 mld. korun. „První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU očekáváme na začátku příštího roku,“ uzavřel náměstek Braun.

Zdroj: MMR