mas.rymarovsko.cz Období 2014 - 2020 Výzvy IROP – Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální program

Výzva č. 1 IROP

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014–2020“ vyhlašuje:

1. výzvu „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy“

s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD – SC 4.1“
v rámci opatření 1.2.1 Opravy a výstavby silnic, cest a cyklostezek s ohledem na bezpečnost dopravy;
podopatření 1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků a cyklostezek s ohledem na bezpečnost dopravy.

Datum a čas vyhlášení výzvy:                                                                 10. 8. 2018 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře
žádosti o podporu v MS2014+                                                                10. 8. 2018 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí
o podporu v MS2014+                                                                             14. 9. 2018 10:00

Informace a přílohy k výzvě naleznete na webových stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty


Přílohy:

 

IROP dokumenty

pdfPříloha_1_Etický_kodex_společnosti_IROP_.pdf