loga eu a mmr

Animace škol - Šablony II

Šablony II

Šablony II

 Kdo může o dotaci požádat:

• Mateřské a základní školy*
• Základní umělecké školy*
• Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
(střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*

Jaké aktivity jsou podporovány: 

Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální
pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy
pro MŠ a kariéroví poradci
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové
vzdělávání
• Projektová výuka
• Zájmové kluby

Jaká je výše finanční alokace:

Alokace výzvy: 6 mld. Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:
• pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt
+ (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
• pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání:
100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)
• zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kdy a jak si zažádat:

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz), v termínu od 28.2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. 6. 2019 do 14:00.

Pro vsup do Šablon II. je nutné vyplnit dotazník vztahující se k dané instituci.

Veškeré informace ke vzorovým dokumentům naleznete na  stránkách MŠMT

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr