mas.rymarovsko.cz

Aktuality

PRV 2014 – 2020; 1. kolo

Vážení zemědělci,
vstupujeme do dalšího významného období našeho zemědělství a to spuštění Programu rozvoje venkova pro období do roku 2020. Po dlouhých měsících vyjednávání a příprav nového Programu rozvoje venkova (PRV) Vám s radostí mohu sdělit, že Ministerstvo zemědělství je připraveno spustit příjem žádostí v klíčových oblastech Vašeho podnikání. Nejen z tohoto důvodu jsem se Vás rozhodl oslovit takto napřímo. Velmi si vážím všeho, co děláte pro pozvednutí českého zemědělství, a jak současně pečujete o prostředí a krajinu, která je domovem nás všech. Mým cílem je, aby naše země byla maximálně potravinově soběstačná, s  ;prosperujícím zemědělským a potravinářským sektorem, který zajistí dostatek příležitostí pro smysluplnou práci v moderních technologických podmínkách.

Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Cílem ministerstva je pomocí těchto dotací zvýšit potravinovou soběstačnost naší země zejména podporou živočišné výroby a podporou pěstování ovoce a zeleniny. Podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také inve stice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. Dále budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně se jedná o zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování. V neposlední řadě budou dotace budou směřovány také na projekty inovativních technologií v potravinářství nebo na budování lesních cest.

Projekty jsou rozděleny do záměrů podle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 150 ha, do 5 mil. Kč a nad 5 mil. Kč)
a převažujícího sektorového zaměření (rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba). Takto budou moci být projekty porovnávány pouze mezi sebou, jsou tak i pro ně připravena adekvátní preferenční kritéria a nemusí docházet k tomu, že mezi sebou bude soutěžit malý či střední zemědělec s velkým gigantem. Historicky poprvé tak otevíráme obálku pro malé zemědělské subjekty, protože i malí zemědělci jsou nedílnou a důležitou součástí zemědělství a venkova a já si to plně uvědomuji. Rozčlenění do obálek podle velikosti projektu však neznamená, že by menší zemědělec do 150 ha nemohl žádat na investici  větší než 1 mil. Kč. Do obálky pro malé zemědělce však naopak nebude moci vstoupit zemědělec, který má více jak 150 ha, aby tak obálka byla vyčleněna jen pro ty skutečně malé zemědělce.

Jsem si vědom toho, že požadavky Evropské komise jsou z hlediska administrace PRV velmi náročné. Abychom Vám alespoň částečně zjednodušili administraci těchto projektů, budou projekty do 1 mil. Kč  vyčleněny z povinnosti dokládat podmínku splnění finančního zdraví a mezi způsobilé výdaje v kategorii velikosti projektu do 1 mil. Kč pro hospodářství do 150 ha bude možné zahrnout také projektovou dokumentaci. Budou zde rozlišovány záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu. Dalším krokem, který hlavně Vám menším bude pomocí je, že v případě podpor poskytovaných Podpůrn&yac ute;m a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.  (PGRLF) můžete současně čerpat finanční prostředky na všechny výdaje financované z Programu rozvoje venkova. Zjednodušeně řečeno -  pokud budete chtít žádat o dotaci na nějakou investici, můžete si nyní nově na tu část prostředků, která nebude z dotace PRV, vzít úvěr a my Vám prostřednictvím PGRLF dáme ještě dotaci na úroky z tohoto úvěru. Nově jsme snížili  i úrokové zatížení u těchto úroků. Dle stávajících pravidel je podmínkou poskytnutí dotace úroku z úvěru spoluúčast klienta na úroku ve výši 1%. My nově přicházíme se sní ;žením úrokového zatížení na 0,5%.

Dalším bonusem pro menší a střední zemědělce je bodové zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií v obálce do 5 mil
. Kč a to rovněž podle velikosti projektu. Projekty budou tedy zvýhodněny  podle výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to ve výši:  

​do 2 000 000 Kč včetně               7 bodů
2 000 001 Kč – 3 000 000 Kč       5 bodů
3 000 001 Kč - 4 000 000 Kč        3 bodů


Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace                                                                                                alokace

4.1.1     Investice do zemědělských podniků                                         3,28 mld. Kč
4.2.1     Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů              973 mil. Kč
4.3.2     Lesnická infrastruktura                                                             345 mil. Kč
8.6.1     Technika a technologie pro lesní hospodářství                        190 mil. Kč
16.2.2   Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh              603 mil. Kč

Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Tato míra podpory může však být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LFA oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 29. září 2015 8:00 hodin do 12. října 2015 13:00 hodin.


Vzhledem k  nižšímu rozpočtu přidělenému České republice z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova oproti předchozímu programovému období, který je nedostatečný pro řešení problémů sektoru zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství, jsem se rozhodl předložit návrh na navýšení celkového rozpočtu Programu rozvoje venkova prostřednictvím zvýšené míry kofinancování ze státního rozpočtu. V době za mého působení ve funkci ministra, jsem tento krok již jednou učinil, a to zvýšením kofinancování z původních 15%  na  25%.  I to myslím, byla již významná podpora sektoru zemědělství.  Zji&sca ron;ťujeme však, že ve srovnání se sousedními státy je naše podpora i tak nízká. Proto je mým cílem dosáhnout schválení míry kofinancování ve výši 35 % ( ze současných 25%) a zabezpečit tak dostatečné zdroje k financování potřeb zemědělského a venkovského prostoru. V případě navýšení spolufinancování na 35 % bude rozpočet PRV srovnatelný s předchozím obdobím, a k Vám zemědělcům tak půjde dalších zhruba 13 mld. Kč za období do roku 2020.

Další informaci, kterou bych Vám chtěl sdělit je, Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. zahajuje dne 3. srpna 2015 příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů:


1)         Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích;
2)         Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny;
3)         Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa;
4)         Finanční podpora pojištění lesních porostů;
5)         Zpracovatel;
6)         Úvěry na nákup půdy;
7)         Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru;
8)         Sociální zemědělství;
9)         Zajištění úvěrů

Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné příjemce jsou zařazeny i obce.  Jak již jsem zmínil výše, v souvislosti s kombinovatelností  dotací z PRV a podpor PGRLF, podpora je poskytována formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, kdy úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. a maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na e konomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období.

S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců nově otevíráme programy Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdysnížení jistiny úvěru.

Program Úvěry na nákup půdy
je zaměřen na poskytování úročených úvěrů PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis.  V rámci uvedeného programu můžete žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis, i opakovaně. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) na podporu de minimis v odvětví zemědělství. PGRLF bude u všech nakupovaných pozemků zapsán v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel a úvěr bude poskytnut pouze na nákup zem dělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 25 Kč/m2.

V rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru
, je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy, a to až do výše limitu příslušného nařízení de minimis. Uvedená podpora může být poskytnuta opět opakovaně.

Cílem programu Sociální zemědělství
je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podpora je poskytována formou úvěrů PGRLF a to jak úvěrů investičních, tak úvěrů provozních. Doba splatnosti investičních úvěrů nepřesáhne 10 let. Doba splatnosti provozního úvěru nepřesáhne 1 rok.

V rámci programu podpory Zajištění úvěrů bude PGRLF ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva.

Všechny mnou výše zmíněné informace, včetně detailů a kompletních pravidel budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz , na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  a stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s www.pgrlf.cz . V případě Vašich dotazů Vám budou připraveni pomoci pracovníci regionálních poboček SZIF, jejichž seznam včetně kontaktů najdete na výše uvedených webových stránkách. Pokud budete mít jakýkoliv problém, neváhejte se i na mě kdykoliv obrátit.

Vážení zemědělci, pevně věřím, že Vám tyto informace budou k užitku a budu moc rád za Vaše zpětné reakce, nápady, názory.
Moc Vám za ně již teď děkuji, zpětná vazba je pro mě velmi důležitá.

Přeji Vám  nejen úspěšné  letošní žňové práce, ale ať se Vám daří  v pracovním i osobním životě.

S úctou


Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství

 

Výzvy PRV 2014-2020

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Aktuality

celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M16 Spolupráce > 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 16.2.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů > 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství > Aktuality

31.7.2015

celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.3.2 Lesnická infrastruktura > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura. celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. celý článek

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření

31.7.2015

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 pro první výzvu schválena

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Aktuality

31.7.2015

Ministr zemědělství dne 29. 7. 2015 schválil Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (Pravidla) pro první výzvu. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 5 > 5.3 Investice do zpracování produktů

31.7.2015

stáhnout soubor

Semináře pro příjemce dotace z 1. kola PRV

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření

31.7.2015

V souvislosti s prvním kolem příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pořádá Ministerstvo zemědělství 3 semináře. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

31.7.2015

stáhnout soubor

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.2 Produktivní investice do akvakultury

31.7.2015

stáhnout soubor

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.1.1 Investice do zemědělských podniků > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.1 Inovace

31.7.2015

stáhnout soubor

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Veřejné zakázky

31.7.2015

Zde naleznete závaznou příručku pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. celý článek

Zápis z 1. zasedání MV PRV 2014-2020

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Monitorovací výbor > Zápisy z jednání

30.7.2015

První řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020 se konalo dne 23. června 2015 ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. celý článek

 

PRV na období 2014-2020

V září bude vyhlášena první výzva na příjem žádostí o dotaci do PRV na období 2014-2020, jsou to dotace do zemědělství(žadatelé zemědělští podnikatelé) a také do lesnictví(možní žadatelé i obce).

Odkaz na podrobnější informace:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/informace-o-podzimnim-kole-prijmu.html

K výzvě bude probíhat školení, pro Moravu začátkem září zatím není určen čas a místo.

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.

4.3.2 Lesnická infrastruktura

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu.

 

Česko-polské setkání

Sdružení obcí Rýmařovska ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov a s Gminou Ozimek v Opolském vojvodství uspořádali setkání českých a polských zástupců z veřejného i neziskového sektoru.

Setkání se konalo ve dnech 30. 6. 2015 a 1. 7. 2015 v Malé Morávce a zúčastnilo se ho 20 českých a 10 polských zástupců. Během dvou dnů se konaly přednášky českých i polských lektorů. Přednášky byly na téma Společné projekty na česko-polské hranici, podpora rozvoje cestovního ruchu v pohraničí, marketing cestovního ruchu a využití česko-polské spolupráce při obnově kulturních památek v regionu. Další součástí odborného programu bylo seznámení účastníků se zajímavostmi cestovního ruchu a historickými památkami na Rýmařovsku. První den jsme navštívili Schindlerovu stodolu v Malé Morávce, s její historií nás poutavým způsobem seznámil pan Igor Hornišer. Druhý den setkání se konala odborná přednáška na zámku v Janovicích pod vedením Michala Vyhlídala.

Na závěr programu se uskutečnila exkurze do westernového městečka a muzea turistických známek v Janovicích a do Nedělní školy řemesel ve Stránském. Oběma zajímavými objekty nás provedly milé dámy p. Bára Šínová a p. Vladimíra Křenková.

V rámci tohoto projektu bude rovněž vydána dvoujazyčná brožura s atraktivitami cestovního ruchu na Rýmařovsku. Materiál bude využit informačním centrem Rýmařov, obcemi Rýmařovska a gminou Ozimek k propagaci obou území.

Cílem projektu bylo zhodnotit společné aktivity z minulého období a připravit se na čerpání prostředků v příštím programovém období.  Setkání bylo spolufinancováno z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Sdružení obcí Rýmařovska

 

 P1012989P1013025

 

logo 1

 

 

Veřejné zakázky, sociální podnikání a tvorba MAP

Ve čtvrtek 25. června 2015 pořádala Agentura pro sociální začleňování seminář pro MAS s názvem Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, sociální podnikání a tvorba MAP, kterého se zúčastnili i zástupci z MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Seminář se konal v Praze v prostorách úřadu vlády, kde bylo velké zastoupení manažerů a ředitelů Místních akčních skupin. Cílem semináře bylo diskutovat o třech oblastech vztažených k politikám sociálního začleňování a jejich praktické realizace v rámci CLLD a MAP.

Na semináři prezentovala např. Mgr. Alena Zieglerová, z oblasti zaměstnanosti Agentury pro sociální začleňování s příspěvkem k zadávání veřejných zakázek a sociálnímu podnikání. Dále prezentovala společnost P3 možnosti poradenství v sociálním podnikání. Společnost P3 seznámila účastníky s aktuální situací v oblasti sociálního podnikání v ČR. Za ministerstvo práce a sociálních věcí vystoupila paní Svatava Škantová. Poslední prezentace, kterou vedl Ferdinand Hrdlička, byla na téma Tvorba místních akčních plánů (MAP). Pro zástupce Místních akčních skupin byla prezentace i následná diskuze velice přínosná. Na závěr se do hloubky diskutovalo.

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde: http://nsmascr.cz/aktuality/2015/ve-spolupraci-s-asz-probehl-25-6-seminar-spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-socialni-podnikani-a-tvorba-map/

 

Peníze na památky budou

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat finance na obnovu kulturních památek. Přestože kulturní dědictví nebylo prioritou cílů Evropské komise v rámci definování priorit pro programové období 2014 – 2020. Podpora této oblasti bude právě z IROP. Peníze na kulturní dědictví jsou vyčleněny v rámci specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v němž je alokováno cca 11,7 mld. Kč. Vzniká tak jedinečná možnost využít finanční prostředky pro kulturní památky a paměťové instituce z evropských strukturálních a investičních fondů.

http://promestaaobce.eu/

pdfPRO-mesta-a-obce-newsletter_12_2015.pdf

 

Finance na cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Žádosti je možné předkládat do konce června. „Pro žadatele, podnikatelské subjekty a obce máme nachystáno 50 milionů korun. Dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně padesát procent rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

O dotaci lze zažádat vyplněním elektronického formuláře žádosti, který je pak spolu s požadovanými přílohami nutné doručit v řádném termínu a požadované formě na podatelnu MMR. Elektronický formulář žádosti je umístěn na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do 25. června mohou obce také podávat žádosti o dotace do dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních památek v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Podporovány budou projekty zaměřené na opravu kaplí, kapliček, křížků, božích muk, zvoniček apod.

http://promestaaobce.eu/

pdfPRO-mesta-a-obce-newsletter_12_2015.pdf

 

Ministr životního prostředí schválil projekty celkem za více než 5 miliard korun

Město Rýmařov, Břidličná a okolní obce v rámci 64. a 65. výzvy Operačního programu Životní prostředí podalo 9 žádostí o dotace, ze kterých je 8 projektů podpořeno. V obci Stará Ves byl podpořen projekt na „Snížení energetické náročnosti sportovních kabin v obci včetně výměny zdroje vytápění“. Obce z RÝMAŘOVSKA, o.p.s. obdrží finance na projekt „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“ v rámci kterého budou pořízeny nové nádoby na odpad, další kompostéry do obcí a technika k nakládání s odpadem. V Dolní Moravici nakoupí natahovač kontejnerů a velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Dalším podpořeným projektem je „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem“ ve městě Břidličná, který zahrnuje nákup multikáry. Čtyři podpořené žádosti o dotaci jsou z Rýmařova. Jde o „Dovybavení biokompostárny v Rýmařově“, dále „Mokřadní tůně Jamartice II“ a mateřské školy v Rýmařově se dočkají nových zahrad v přírodním stylu. MŠ Revoluční nese název „Hurá zpátky k přírodě“ a MŠ Jelínkova nazvala svou zahradu „Klíč k přírodě“.

Celková výše dotace na všechny výše uvedené projekty v našem okolí činí 15 674 919 Kč.

logo opzp

 

Leader-fest Náchod 2015

Zveme Vás na Leader-fest Náchod 2015 konaný v období 18. - 19.6.2015.

Pozvánku naleznete zde: pdfpozvanka.pdf313.06 KB

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Program rozvoje venkova byl schválen Evropskou komisí jako 6. v pořadí

Schváleny jsou následující OP:
1. OP PIK (29.4.)
2. OP ŽP (30.4.)
3. OP Zaměstnanost (6.5.)
4. OP Doprava (11.5.)
5. OP Výzkum, věda a vzdělávání (13.5.)
6. Program rozvoje venkova (18.5.)

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/Program-podporujici-rozvoj-zemedelstvi-a-venkova-byl-dnes-schvalen-Evr

 

Galerie Marie Kodovské

Název projektu: Galerie Marie Kodovské
Žadatel: Erik Orság ve spolupráci se svým otcem Františkem Orságem

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu v Rýmařově na Mlýnské ulici, který nebyl 20 let obýván a byl v havarijním stavu. Díky projektu zde vznikla Galerie Marie Kodovské. Galerie disponuje neobyčejně rozsáhlým fondem výtvarných a literárních prací autorky. Kodovská zde žila a tvořila, proto základním smyslem projektu je zpřístupnit její rozsáhlé dílo. Je určena zájemcům o specifické naivní umění.

Interiér domu je rozdělen do čtyř výstavních částí na expozici I, II, III a IV.  Realizátoři projektu se snažili  vytvořit místo, které rozšiřuje nabídku v rámci společenského a kulturního života občanů i návštěvníků města. Chtěli jsme docílit zvýšení povědomí o životě zajímavé krajanky - malířky Marie Kodovské.

K slavnostnímu otevření „Galerie Marie Kodovské“ zve rodina Orságových dne 4. června 2015 v 17,00 hodin.

Celkové výdaje projektu činí cca 1.640.000,- Kč, z čehož dotace je cca 590 000,- Kč.

 logo EZF                

 
Více článků...