mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Ministr životního prostředí schválil projekty celkem za více než 5 miliard korun

Město Rýmařov, Břidličná a okolní obce v rámci 64. a 65. výzvy Operačního programu Životní prostředí podalo 9 žádostí o dotace, ze kterých je 8 projektů podpořeno. V obci Stará Ves byl podpořen projekt na „Snížení energetické náročnosti sportovních kabin v obci včetně výměny zdroje vytápění“. Obce z RÝMAŘOVSKA, o.p.s. obdrží finance na projekt „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“ v rámci kterého budou pořízeny nové nádoby na odpad, další kompostéry do obcí a technika k nakládání s odpadem. V Dolní Moravici nakoupí natahovač kontejnerů a velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Dalším podpořeným projektem je „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem“ ve městě Břidličná, který zahrnuje nákup multikáry. Čtyři podpořené žádosti o dotaci jsou z Rýmařova. Jde o „Dovybavení biokompostárny v Rýmařově“, dále „Mokřadní tůně Jamartice II“ a mateřské školy v Rýmařově se dočkají nových zahrad v přírodním stylu. MŠ Revoluční nese název „Hurá zpátky k přírodě“ a MŠ Jelínkova nazvala svou zahradu „Klíč k přírodě“.

Celková výše dotace na všechny výše uvedené projekty v našem okolí činí 15 674 919 Kč.

logo opzp

 

Leader-fest Náchod 2015

Zveme Vás na Leader-fest Náchod 2015 konaný v období 18. - 19.6.2015.

Pozvánku naleznete zde: pdfpozvanka.pdf313.06 KB

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Program rozvoje venkova byl schválen Evropskou komisí jako 6. v pořadí

Schváleny jsou následující OP:
1. OP PIK (29.4.)
2. OP ŽP (30.4.)
3. OP Zaměstnanost (6.5.)
4. OP Doprava (11.5.)
5. OP Výzkum, věda a vzdělávání (13.5.)
6. Program rozvoje venkova (18.5.)

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/Program-podporujici-rozvoj-zemedelstvi-a-venkova-byl-dnes-schvalen-Evr

 

Galerie Marie Kodovské

Název projektu: Galerie Marie Kodovské
Žadatel: Erik Orság ve spolupráci se svým otcem Františkem Orságem

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu v Rýmařově na Mlýnské ulici, který nebyl 20 let obýván a byl v havarijním stavu. Díky projektu zde vznikla Galerie Marie Kodovské. Galerie disponuje neobyčejně rozsáhlým fondem výtvarných a literárních prací autorky. Kodovská zde žila a tvořila, proto základním smyslem projektu je zpřístupnit její rozsáhlé dílo. Je určena zájemcům o specifické naivní umění.

Interiér domu je rozdělen do čtyř výstavních částí na expozici I, II, III a IV.  Realizátoři projektu se snažili  vytvořit místo, které rozšiřuje nabídku v rámci společenského a kulturního života občanů i návštěvníků města. Chtěli jsme docílit zvýšení povědomí o životě zajímavé krajanky - malířky Marie Kodovské.

K slavnostnímu otevření „Galerie Marie Kodovské“ zve rodina Orságových dne 4. června 2015 v 17,00 hodin.

Celkové výdaje projektu činí cca 1.640.000,- Kč, z čehož dotace je cca 590 000,- Kč.

 logo EZF                

 

Jedeme všichni - popis cyklojízdy 2015

A zase „Jedeme Všichni!“ si mohli říci účastníci třetí cyklojízdy v rámci projektu na podporu elektromobility. Návštěvníci jednotlivých zastavení na trase si vyzkoušeli náš cyklotrenažér  s virtuální realitou, nebo přímo zakusili jízdu na elektrokole. Ti odvážnější, kteří se připojili k našemu pelotonu, ať už na elektrokolech nebo na kolech bez pohonu, s námi mohli absolvovat trasu, která vedla přes území 6 Místních akčních skupin. Byla však jiná než v minulosti, tentokrát jsme zapojili do projektu i jiné části území.  Peloton odstartoval          7. 5. 2015 v 9:00 z Mokrých Lazců a pokračoval přes Horní Benešov, Malou Morávku, Staré Město, Loučnou nad Desnou  až do Orlických hor – města Žamberk. To nás přivítalo 10.5.2015. Účastníci cyklojízdy zdolali za 4 dny necelých 220 km.  Všem jezdcům i návštěvníkům stánku s cyklotrenažérem děkujeme za podporu a těšíme se na společné kilometry i v příštím roce!

pdfČlánek_-_Jedeme__všichni_Popis_cyklojízdy_2015.pdf980.61 KB

 

Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko

Rýmařovsko o.p.s. požádalo v rámci 64. výzvy OPŽP o dotaci na projekt „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“. MAS chce řešit zkvalitnění systému separace odpadu a to biologicky rozložitelného komunálního odpadu, dále papíru a lepenky, plastů, skla, kovů a objemného odpadu. Předpokládá se nákup 5 ks štěpkovačů, 1 ks natahovače kontejnerů, 440 ks kompostérů, 15 ks velkoobjemových kontejnerů 10 m3, dále kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů: 11 ks na papír, 28 ks na plast, 26 ks na sklo, 28 ks na kovy a 28 ks na bioodpad. Údržbu a provoz nakoupeného vybavení budou zajišťovat jednotlivé obce.

Cílem projektu je rozšířit současný systém sběrů bioodpadů i ostatního druhu odpadu v obcích a doplnění techniky potřebné k nakládání s těmito druhy odpadu.

Počet projektů v této výzvě je však značný. Uvidíme, zda uspějeme a budeme tak moci tento pěkný projekt zrealizovat.

Nikola Pohanělová

logo opzp

 

MMR: Pomáháme obcím se strategickým plánováním

Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí (26. ledna) spustilo inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí.

Nejvýraznější změnou nové verze aplikace je celková proměna jejího vzhledu. Ta výrazně zvýšila komfort uživatelů aplikace a podpořila její intuitivní ovládání. Změny byly provedeny na základě podnětů uživatelů, kterými jsou starostové obcí, projektoví manažeři obecních a městských úřadů, mikroregionů či místních akčních skupin.

Aplikace je součástí metodické pomoci MMR obcím v oblasti jejich rozvoje. V roce 2013 publikovalo MMR „Metodiku tvorby programu rozvoje obce“.  Vedle této metodiky byla uvedena do provozu i aplikace www.obcepro.cz, která zjednodušuje tvorbu konkrétního programu rozvoje obce

 

Efekt 2015 – Státní program na podporu úspor energie

Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využítí obnovitelných zdrojů energie, tvz. EFEKT, na rok 2015.

Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.

Více informací: http://www.portalobydleni.cz/zpravy/581-unorove-tema-efekt-2015-statni-program-na-podporu-uspor-energie/

 

Předběžné harmonogramy výzev

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy. 

Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs

 

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlásilo příjem žádostí na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin – 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

Více informací na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/x20-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

 

Pozvánka na workshop EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Svaz místních samospráv ve spolupráci s místními akčními skupinami MSK pořádá v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů” workshop PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ ANEB DOTAČNÍ FONDY PO LOPATĚ pro starosty obcí.

Místo a čas setkání: dne 22. ledna 2015, se zahájením v 15.00 hodin (prezence spolu s úvodním obědem již od 14.00!!) v Buly Aréně, Kostelní 360/28, Kravaře.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 
Více článků...