Období 2007 - 2013

V programovém období 2007–2013 bylo na politiku soudržnosti ve všech členských státech vyčleněno více než 347 miliard EUR, což je více než třetina evropského rozpočtu pro toto rozpočtové období. Česká republika může z těchto prostředků Evropské unie čerpat více než 26 miliard EUR. Investice členských států v tomto období byly koncentrovány na cíle vyplývající ze strategie Evropské unie na pomoc růstu a zaměstnanosti (tzv. Lisabonské strategie).

Zápisy z výběrové komise MAS

pdfZápis_z_jednání_14_7_2010.pdf

pdfZápis_z_jednání_31_10_2011.pdf

pdfZápis_z_jednání_VK__16_10_2012.pdf

pdfZápis_z_jednání_VK__12_3_2013.pdf

pdfZápis_z_jednání_VK__28_2_2014.pdf

Monitorovací zprávy SPL

Rok 2014

- I. etapa 2014: pdfMonitorovací_zpráva_I_2014.pdf

- II. etapa 2014: pdfMonitorovací_zpráva_II__2014.pdf

- III. etapa 2014: pdfMonitorovací_zpráva_III__2014.pdf

Rok 2013

- I. etapa 2013: pdfMonitorovací_zpráva_I_2013.pdf

- II. etapa 2013: pdfMonitorovací_zpráva_II_2013.pdf

- III. etapa 2013: pdfMonitorovací_zpráva_III_2013.pdf

Rok 2012

- I. etapa 2012: pdfMonitorovací_zpráva_I_2012.pdf

- II. etapa 2012: pdfMonitorovací_zpráva_II_2012.pdf

- III. etapa 2012: pdfMonitorovací_zpráva_III_2012.pdf

Rok 2011 

 - I. etapa 2011: pdfMonitorovací_zpráva_I_2011.pdf

- II. etapa 2011: pdfMonitorovací_zpráva_II_2011.pdf

- III. etapa 2011: pdfMonitorovací_zpráva_III_2011.pdf

 

Pravidla hodnocení

Místní akční skupina přistupuje k realizaci svého Strategického plánu LEADER Rýmařovsko vyhlašováním výzev pro příjem projektů ucházejících se o finanční podporu.Výzva bude vyhlášena minimálně jednou za rok.

Výzva

Vyhlášení příjmu žádostí bude probíhat formou výzvy, která bude mít předepsanou strukturu a bude obsahovat:

 • druh opatřeni Fiche
 • cil opatřeni Fiche
 • popis financovaných opatřeni
 • vymezeni území
 • vymezeni žadatelů
 • vymezeni způsobilých výdajů, formu a výši podpory
 • termín realizace, termín vyhlášeni a ukončeni výzvy
 • místo pro podáni žádosti a způsob podáni
 • odkaz na podrobnější informace k podání žádosti, kde bude formulář žádosti a podrobné instrukce k vyplněni

Výzva bude vyhlášena vždy jeden měsíc před konečným terminem podáni žádosti, bude se vztahovat vždy k několika Fichím stanovených na základě monitoringu dle připomínek Programového výboru..

Výzva k předkládání projektů ke každé Fichi bude zveřejněna na webových stránkách, v obecních zpravodajích, v místních novinách, na úředních deskách obecních úřadů a na stránkách mikroregionu.

Tímto se zabezpečí informováni o vyhlášené výzvě všem potencionálním příjemcům podpory bez možnosti upřednostňovat jakoukoliv skupinu příjemců podpory.

Na třech, případně čtyřech obecních úřadech, s jasnou lokalizaci území, bude probíhat školeni pro připadne zájemce. Toto školeni bude provádět externí firma, která má zkušenosti s podáváním projektů. V sídle MAS bude k dispozici manažer a administrativní pracovnice, kteří budou po celou dobu žadatelům k dispozici jak radou odbornou, tak i zajištěním administrativních služeb.

Administrace

Předběžná administrativní kontrola při příjmu žádostí (z pohledu úplnosti, ne obsahové správnosti)

 • Kontrola žadatele – pracovník zkontroluje, zda žadatel splňuje definici příjemce pomoci
 • Kontrola projektu – pracovník zkontroluje, zda předmět projektu je v souladu s příslušnou Fichi
 • Kontrola příloh (fyzická, ne obsahová) – pracovník zkontroluje, zda žadatel předložil všechny povinné přílohy stanovené ve výzvě. V případě, že nebudou doloženy všechny povinné přílohy, nebude žádost zaregistrovaná a bude vracena žadateli. Žadatel bude ihned na místě písemně informovaná o jejich důvodech a lhůta pro odstraněni nedostatků bude 5-ti denní.

Při registraci žádosti bude vyplněn pomocný seznam příloh, ve kterém bude uvedeno, zda dana příloha byla předložena nebo zda není třeba.

Registrace projektů bude probíhat přes knihu došle pošty a speciálního registru žádosti.

Administrativní kontrola následná (z pohledu obsahové správnosti)

Po skončeni lhůty přijmu žádosti a lhůty pro doplněni bude probíhat kontrola administrativní a kontrola přijatelnosti. Kontrola bude probíhat formou čtyř oči, kdy manažer a administrativní pracovník vyplní seznam příloh a potvrdí, že žádost obsahuje veškeré doklady a jsou splněna veškera kriteria přijatelnosti.

 • Kontrola žádosti – budou kontrolovány všechny údaje vyplněné v žádosti
 • Kontrola projektu – bude kontrolovaná, zda projekt obsahuje všechny kapitoly dle závazného vzoru obsahu projektu a zda jsou v projektu obsaženy patřičně informace. Závazný vzor obsahu projektu bude zveřejněn spolu s výzvou
 • Kontrola příloh – bude provedena obsahová kontrola všech doložených příloh

Výsledek kontroly s podpisem statutárního zástupce MAS, který nezávisle na dvou pracovnících provede namátkovou kontrolu přijatelnosti a formální správnosti, bude zaslán žadatelům formou doporučeného dopisu. Žadatel, u kterého bude projekt vyřazen, se může ve lhůtě 7 pracovních dnů odvolat a dojde novému přezkoumáni. Pokud nedojde v tomto případě ke shodě, přezkoumáni provede RO SZIF.

V sídle MAS budou k dispozici po celou dobu manažer a administrativní pracovník, kteří budou zodpovědní za veškerou evidenci, příjem žádostí, vypracování dopisů ohledně příjmu, závad,budou provádět registraci projektů nejen v knize došlé pošty, ale i v speciálním registru přijatých žádostí. Tento registr bude sloužit pro lepši orientaci a pro přehlednost podaných žádosti. Bude se zde zaznamenávat žadatel, opatřeni, celková částka, požadovaná částka, počet bodového ohodnoceni, provedené kontroly, průběh realizace a čerpaní dotace a další informace pro přehlednost administrace.

Způsob výběru projektů

Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňuji kriteria přijatelnosti.

Každá Fiche bude mít pevně stanovena kriteria přijatelnosti, která budou vždy všem žadatelům předem známa. Pro každou Fichi bude jmenovaná výběrová komise, která se bude složena z pěti členů a vždy tři členové budou ze zástupců soukromé sféry a tři členové ze zástupců veřejné sféry.

Výběrová komise bude jmenována vždy na dvě roční období. V každé komisi pro zvolenou Fichi bude vybrán odborník, který uvedenou hodnotící činnost má v popisu práce či se touto činnosti zabývá.

Pokud člen hodnotící komise bude se žádostí jakoukoliv formou provázán, nebude danou žádost hodnotit. Bude za něho hodnotit zvolený náhradník.

Hodnocení proběhne ve dvou fázích:

1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt.

2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kriterii, která jsou platná pro konkrétní opatřeni, fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace.

Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodováni se členové výběrové komise budou řídit směrnici, která bude řešit kriteria a bodovací systém, aby se v případě sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro provádění kontrol.

Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výši přidělených finančních prostředků na každé opatřeni – Fichi. Tímto způsobem se zabezpečí vyloučeni lidského faktoru při hodnoceni, kriteria budou jednoznačně stanovena a dojde k tomu, že schvalované projekty budou v souladu se strategii a odpovídat vyhlášené Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných projektů dle pořadí a stanovené výše podpory.

Monitoring

Plán monitoringu

Každá Fiche má stanoveny monitorovací indikátory. Tyto se budou za každý projekt a následně za celou Fichi a za celou MAS vyhodnocovat. K vyhodnocení je potřeba:

Lidské zdroje:

 • Sekretariát, resp. manažer MAS
 • Předseda nebo místopředseda MAS
 • Monitorovací výbor

Prostředky uplatňované při monitoringu:

 • naplněni stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé Fiche
 • průběžné zprávy a závěrečná zprava o realizaci projektu fyzické kontroly projektů

Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu:

 • naplněni stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé Fiche, které jsou jednoznačně měřitelné a hodnotitelné
 • průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS pro Leader

Monitorovací kritéria jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

Způsoby ověřování monitorovacích kriterií

Kontrola a ověřování monitorovacích kriterii bude probíhat v několika krocích:

 • Každý příjemce podpory bude mít povinnost čtvrtletně předkládat na MAS monitorovací zprávy
 • MAS bude provádět v průběhu realizace projektů kontroly naplňovaní monitorovacích kriterii. Z každe kontroly bude vyhotoven protokol.
 • Při předloženi žádosti o proplaceni MAS zkontroluje každý podpořeny projekt.
 • Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řidičích orgánů.

Vyhodnocení SPL (evaluace)

Po skončeni každé etapy výzvy se bude ze všech výše popsaných zdrojů provádět vyhodnoceni SPL, jeho naplněni a přínosy pro region či dopady pro další regiony.

Kontrolní a monitorovací činnost přinese dostatek informaci k vyhodnoceni SPL, tyto výsledky se budou zveřejňovat nejen na internetových stránkách, ale také v obecních zpravodajích, na obecních vývěskách. Bude zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňovaní SPL.

Pro vypracování hodnotící zpráv bude sestavena komise, které zhodnotí kontrolní a monitorovací činnost a své závěry předloží Programovému výboru a Správní radě společnosti.