nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

SCLLD 2021 - 2027

SCLLD 2021 - 2027

irop

Strategie SCLLD 2021 - 2027

Harmonogram přípravy Strategie:

Sběr dat a analýza území -  do 12/2020

Rozhovory s místními aktéry - do 3/2021

Analytická část strategie - 1/2021

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území, návrh cílů a opatření) - srpen 2021

Schválení koncepční části strategie - jednání Valné hromady - srpen 2021

Podání koncepční části strategie ke schválení řídícímu orgánu (MMR) - 31/8/2021

 

Strategie 2021-2027

Schválená „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2021–2027“ 

Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na svém jednání dne 30. 8. 2021 schválila strategii na období 2021-2027.

pdfStrategie CLLD_21_04_200_.pdf

 

 

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační činnosti při realizaci SCLLD v letech 2019-2023" (IROP) docxŠablona_Koncepční_části_SCLLD_2021-2027_27_7_20.docx

a projektu z dotačního programu PODPORA MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020 (podpora Moravskoslezského kraje).

Poskytnutá dotace z rozpočtu MSK smlouva č. 03158/2020/RRC.  Projekt zahrnuje sběr dat, jejich zpracování a tvorbu analytické části strategie.

 logo msk

 

Do přípravy Strategie rozvoje území obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na roky 2021 - 2027 byla zapojena i veřejnost a to prostřednictvím vyplnění online dotazníku. 

https://mas.rymarovsko.cz/aktuality/dotaznik-ke-stategii 

Výstupy z dotazníků si můžete přečíst zde pdfVýstup_Dotazník_priority_rozvoje_občané.pdf pdfVýstup_Dotazník_pro_podnikatele.pdf

 

Jednání pracovních skupin 

Pracovní skupina Lidské zdroje a vzdělávání pdfzáznam z jednání zde

Pracovní skupina Podnikání a cestovní ruch pdfzáznam z jednání zde

 

Schvalování Valnou hromadou

Dne 30.8.2021 proběhlo jednání Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a Valné hromady Partnerů. Dokumenty z jednání jsou doloženy zde 

https://mas.rymarovsko.cz/mas/organizacni-slozky a 

https://mas.rymarovsko.cz/ops/organy-o-p-s

 Schválená strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2021–2027 pdfRÝMAŘOVSKO_SCLLD_2021-2027.pdf

 

OPZ – tvorba akčního plánu

Příprava akčního plánu probíhala nejprve v rámci úzkých orgánů MAS a následně na schůzích starostů 14 obcí mikroregionu Rýmařovska. Území se dohodlo, že RÝMAŘOVSKO, o.p.s. opět uskuteční projekt zaměřený na příměstské tábory, který naváže na realizované projekty v minulém období, a doplní ho také ve formě dalších aktivit. V roce 2022 probíhalo různými formami zjišťování informací o cílových skupinách. Informace o jednotlivých cílových skupinách byly zjišťovány pomocí:

Hromadných setkání a dotazování – setkání starostů svazku obcí Rýmařovska, online dotazníky pro cílové skupiny, fokusní skupiny.

Individuálních setkání – jednání se starosty obcí, seniory, rodiči, zástupci neziskových organizací. Email s dotazníky pro spolupracující organizace a žadatele.

Dotazníku - https://mas.rymarovsko.cz/aktuality/dotaznik-ke-stategii

Byly osloveny následující subjekty: Obyvatelé – mládež, dospělí, senioři v rámci všech 14 obcí Rýmařovska, organizace nabízející sociální služby v území – Charita sv. Martina Malá Morávka, Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově, Neziskové organizace - spolky zaměřující se na práci s dětmi a mládeží, sportovní organizace, Hope house, SDH, TJ sokol, kluby seniorů, podnikatelé

Cílem dotazování bylo zjistit současný stav v území, a především jeho kapacity. Zjistit detailněji informace o aktérech v území – současná situace - jaké jsou problémy a potřeby, jaké byly dosavadní akce/aktivity. Co v území již funguje, jaké jsou možnosti, silné stránky a rovněž společné znaky napříč obcemi v území.

 

Dokumenty k tvorbě Akčního plánu OPZ

pdfAkční_plán_OPZ_únor_22.pdf

pdfZápis_z_jednání_FOCUS_GROUP_únor_22.pdf

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr