loga eu a mmr

Aktivity

 

"Jednání Řídícího výboru MAP II"

Termín setkání: 27.8.2020

Místo setkání: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zasedací místnost

Dne 27.8.2020 se uskutečnilo setkání řídícího výboru. Více informací v souborech pdf

pdfZápis__usnesení_ŘV_8_2020.pdf

pdfPrezenční_listina_ŘV_27_8_2020.pdf

pdfŘídící_výbor_5pdf.pdf

Malotřídní školy fungují společně

Termín akce: 15. 6. 2020

Malotřídní, neboli neúplná škola. Někdy se můžete také setkat s pojmenováním vesnická škola. Lidem, kteří bydlí na malé obci, není tento typ vzdělávací organizace cizí a umí si nejlépe představit, jak výuka na takové škole probíhá, čím je charakteristická.

Mikroregion Rýmařovsko má na svém území sedm malotřídních škol, zpravidla s 1. – 5. ročníkem, následně žáci přechází na druhý stupeň na úplné základní školy, či na gymnázia.

Vedle běžné výuky se vesnické školy starají o komunitní život obce. Jsou velmi často hlavními organizátory kulturních či sportovních akcí.

Přestože malotřídní školu navštěvuje méně žáků, než je tomu ve velkých městských školách, je role pedagoga a ředitele naprosto totožná, někdy o to náročnější, jelikož mezi školou, rodiči a zřizovatelem existují velmi úzké vazby a jeden by nemohl fungovat bez druhého. Velkou roli hrají manažerské dovednosti, empatie, ředitelé i učitelé musí disponovat výbornými logistickými a organizačními schopnostmi. Malotřídní škola je jako hodinový strojek, kdy každá součástka má svůj úkol, přesné místo a pokud se pokazí, hodiny se zastaví, nebo se začnou zpožďovat. Je třeba o ně stále pečovat, modernizovat je, zdokonalovat.

Ovšem někdy už chybí inspirace, začínají docházet síly. Pak přichází na řadu tolik známé „víc hlav, víc ví“. A přesně v tomto duchu se neslo pondělí 15. 6. 2020, kdy se v prostorách místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO sešly paní ředitelky z Horního Města, Staré Vsi, Malé Morávky, Dolní Moravice, Lomnice, Ryžoviště a Dětřichova nad Bystřicí. Setkání se zúčastnila jako host paní ředitelka Mgr. Alena Vokurková ze Základní a Mateřské školy v Bohdíkově a pan ředitel Mgr. Jiří Pavlas, MBA ze Základní a Mateřské školy v Písařově.

A co bylo cílem tohoto setkání? Paní ředitelka Vokurková je zakladatelkou unikátního kabinetu malotřídních škol, který vznikl již v roce 1998 a od té doby počet členů narostl na 32 a zdaleka nezastřešuje jen školské organizace ze Šumperska. Podstatou tohoto uskupení je vzájemné sdílení zkušeností, motivace, inspirace. Oba hosté ukázali „našim“ ředitelům z mikroregionu jak důležité je táhnout za jeden provaz, vzájemně se podporovat, zaznělo spousty doporučení a rad.

Díky projektu Místní akční plánování (MAP), který v mikroregionu Rýmařovsko funguje pod záštitou místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO od roku 2016, se ředitelé malotřídních i úplných škol už vzájemně znají. Ti, co si jsou geograficky blízko, už v tuto chvíli participují na zajímavých školních akcích a projektech. Společná cílená a systematická jednání za účelem vzájemné inspirace, podpory, sdílení podobných otázek ovšem doposud chyběla.

Jakožto manažer projektu MAP, a zároveň jako máma dětí, které navštěvují malotřídní školu v Malé Morávce cítím, že si tyto školy zaslouží naši podporu. Chci, aby o nich bylo slyšet, aby se lidé dozvěděli o kvalitě výuky na vesnických školách. Aby je přimělo se do té své vesnické školy přijít podívat a přesvědčit se, že se jedná o krásná moderní a rodinná místa, kde naše děti tráví většinu svého času. Jsou mezi svými kamarády, s nimiž se posléze potkávají venku na hřišti, nemusí se trmácet dennodenně autobusem do velkých měst, kde se často stávají velmi brzy dospělými.

Malotřídní školy měly v České republice vždy své místo na Slunci a já pevně věřím, že o něj nikdy nepřijdou. Výzkumy, statistiky i různé odborné studie poukazují na výbornou úroveň vzdělávání v nich. Ví to také starostové a zastupitelé, bez jejichž materiální a morální podpory by nemohly tyto školy existovat. Na pondělním jednání došlo ke vzájemné dohodě a nastavení fungování seskupení malotřídních škol mikroregionu Rýmařovska, které se začne scházet minimálně dvakrát ročně a zaměří se především na řešení regionálních problémů, se kterými se malotřídní školy potýkají.

V profesním i osobním životě musí člověk cítit, že není na všechno sám, že se má o koho opřít. A to je jedním z cílů projektu MAP, jehož mottem je „Fungujeme společně“.

Za tým projektu MAP a za zástupce malotřídních škol Ing. Ivana Lukešová

 pdfPozvánka_Setkání_malotřídních_škol.pdf

 Setkání málotřídních škol 15.6.2020 2Setkání málotřídních škol 15.6.2020 3Setkání málotřídních škol 15.6.2020 5

„ABAKU kostky – vhodná pomůcka do hodin matematiky“

Termín akce: 4. 6. 2020

Místo realizace: MAS Rýmařovsko, nám Míru 2, Rýmařov

Lektor: Mgr. Markéta Míčková

Dohromady 12 matematikářů ze základních škol z Rýmařovska se sešlo 4. 6. 2020 v sídle MAS Rýmařovsko za účelem získání inspirace a nových nápadů, jak zpestřit své hodiny matematiky. Již v únoru jeden takový workshop proběhl, ale nemohlo se jej zúčastnit více pedagogů, proto byla akce ještě jednou zopakována, aby se možnosti využití kostek ABAKU v hodinách matematiky dostalo mezi co možná nejširší okruh pedagogů.

Vedení workshopu se ujala paní Mgr. Markéta Míčková, která vyučuje matematiku na II. stupni základní školy v Rýmařově. Má také zkušenosti s Hejného metodou v hodinách matematiky. Paní Míčková předvedla v rámci dvouhodinového workshopu spousty možností, jak se dá s kostkami ABAKU pracovat v hodinách matematiky od první třídy až po devátý ročník. Sami pedagogové si vyzkoušeli práci s kostkami na vlastní kůži a během workshopu zvládli nejrůznější početní úlohy a matematické kombinace.

S sebou si zájemci odnesli kostky v surovém stavu, aby si jej sami popsali dle získaného návodu a metodiky a mohli je používat v hodinách matematiky. Díky paní Míčkové se povedlo v rámci projektu nakoupit 3000 ks těchto neoriginálních kostek za velice příznivou cenu. Každé dítě vždy potřebuje sadu deseti kostek, aby mohlo s kostkami pracovat. Kostky byly prozatím předány do 7 základních škol. Bude-li ze strany pedagogů zájem, počítá se v projektu se zakoupením další várky kostiček. Podle zaujetí, se kterým pedagogové z workshopu odcházeli, věříme, že i žákům bude matematika zase o kousek sympatičtější. V tuto chvíli to záleží na samotném vyučujícím, jak bude s kostkami kreativní, jak si získá zájem žáků a využije této jednoduché pomůcky k zatraktivnění tolikrát obávané matematiky.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 5. 6. 2020

pdfPozvánka_workshop_ABAKU.pdf

 ABAKU workshop 1ABAKU workshop 3ABAKU workshop 4

"Setkání ředitelů školských a vzdělávacích organizací"

Termín akce: 6. 5. 2020

Místo realizace: koncertní sál ZUŠ Rýmařov

Osnova setkání:

1) Jak se školy popasovaly se situací distanční výuky – vyplynuly nějaké silné, slabé stránky školy, je v silách MAP v něčem pomoci?

2) ČŠI – telefonické dotazování ředitelů základních školy

  • výstupy: tři tipy škol (v pohodě, teď už v pohodě, stále problémy)
  • zaměření se na školy, které se stávající dobou stále bojují
  • proběhne dotazování také v mateřských školách

3) NPI – dostávají školy pravidelně zasílané přehledy o webinářích?

4) MSK – 14. 5. 2020 společný webinář, který povede zástupce MŠMT – informace k rozpočtu 2020, info k vykazování – nové výkazy, PH max, změny ve stanovení hodin přímé pedagogické činnosti

5) Znovuotevření institucí – úskalí metodiky

  • Co vidí ředitelé jako problém při zajištění výuky dle pokynů MŠMT
  • Jak budou fungovat školní jídelny
  • Kdo bude zajišťovat odpolední provoz školy a do kdy budou školy odpoledne otevřené
  • Jak bude škola přistupovat k rizikovým skupinám – zaměstnanci, žáci
  • Jakou formou budou od rodičů získávat čestná prohlášení, budou dopředu mapovat zájem rodičů o školní docházku
  • jak budou školy kombinovat prezenční a distanční výuku žáků

6 ) Představy ředitelů od 1.9.2020 – pouze výuka, či budou přístupní také doplňkovým aktivitám – MAP chce pomoci, ne přidávat starosti

7) Plánované aktivity MAP od září 2020 – práce v PS, muzeum, kalendář, pracovní listy,..

8) Pomoc malotřídním školám a školkám na vesnicích

9) Šablony III – pouze sběr informací, kdo bude mít zájem pokračovat a zda využije pomoci MAS, animace škol

 Setkání ředitelů škol 8Setkání ředitelů škol 16Setkání ředitelů škol 22

„Hudební vystoupení cimbálové kapely Réva – výchovný koncert“

Termín akce: 25.2. 2020

Místo realizace: SVČ Rýmařov

O netradiční kulturně – hudební zážitek se postarala dne 25. 2. 2020 cimbálová skupina Réva, která zaujala malé i velké. Koncert se uskutečnil díky projektu MAP Rýmařovsko a pracovní skupině Čtenářská gramotnost, která si vzala naplánování koncertu ve spolupráci s koordinátorem projektu na starost.

Cílem této netradiční kulturní akce bylo představit cimbálovou muziku tak, jak ji posluchači v sále jistě ještě neslyšeli. Přiblížit ji i těm, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají převážně jiné hudební žánry. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním různých hudebních žánrů (folklor,filmová hudba, jazz,rock,klasická hudba a country) ukázali interpreti, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout. To vše na klasické hudební nástroje - cimbál, housle kontrabas, klarinet a saxofon.

Na tvářích malých i velkých posluchačů bylo znát, že je představení baví, že si jej užívají. Nakonec si všichni společně i zatančili, což byla krásná tečka za celým programem. Celkem se akce zúčastnilo dohromady 12 základních a mateřských škol, 560 posluchačů z řad dětí a žáků.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 28. 2. 2020

 Cimbálová kapela pro děti 1Cimbálová kapela pro děti 13Cimbálová kapela pro děti 26Cimbálová kapela pro děti 30Cimbálová kapela pro děti 23

„Workshop STRUKTOGRAMM a TRIOGRAMM“

Termín akce: 22. 2. 2020

Místo realizace: zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Lektor: Magdaléna Ožanová

V sobotu 22. 2. 2020 se setkalo dohromady 12 zájemců se zájmem o navazující workshop k metodě Struktogramm a Triogramm. Podmínkou účasti na tomto workshopu bylo právě dřívější absolvování dvoudenního intenzivního kurzu, který naučil účastníky lépe rozumět osobám ve svém okolí, dokáží lépe reagovat na dané situace, pochopí, proč někteří lidé reagují více podrážděně, někteří mají potřebu stále mluvit,…

Na navazujícím workshopu panovala po celou dobu výborná atmosféra. Snad proto, že se setkali lidé, kteří dokázali využívat znalostí struktogramu a pochopili, že každý je jiný, každý má svůj osobitý projev nastavený svojí „barevností“. Účastnice díky lektorce prohloubily své dovednosti v rozpoznávání a lepšímu identifikování jednotlivých vlastností a barevnosti lidí, se kterými se setkávají. Dozvěděly se o dalších charakteristických vlastnostech a projevech souvisejících s jednotlivými barvami.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 28. 2. 2020

pdfPozvánka_workshop_struktogram.pdf

Workshop Struktogramm 1Workshop Struktogramm 4Workshop Struktogramm 3

„Akce pro děti ve spolupráci s Charitou s. Martina v Malé Morávce“

Termín akce: 7. 2. 2020

Místo realizace: Malá Morávka, tělocvična

Díky dobré spolupráci s obcemi, školami a neziskovým sektorem se již nekolikátým rokem daří propojit dobré s užitečným.

Letos se na akci, která byla vyústěním Tříkrálové sbírky na Rýmařovsku, spolupodílel také projekt MAP Rýmařovsko. Důvodem bylo zapojení dětí, žáků a pedagogů z Malé Morávky, Ryžoviště, Lomnice, Rýmařova, Staré Vsi, Václavova. Spolupráce překonala hranice Mikroregionu. Na akci se měli možnost potkat koledníci z Rýmařovska i Bruntálska. Velké díky patří Charitě sv. Martina, která celou sbírku zastřešuje a koordinuje.

Dobrý skutek by ale nebyl uskutečněn bez dětského nasazení a ochoty „dospěláků“. Koledníci se setkali na závěrečném ceremoniálu v Malé Morávce, který byl pojat jako poděkování pro všechny zapojené. Zábavný program byl podpořen výborným vystoupením improvizačního divadla, které mimo jiné spolupracuje také na velmi užitečné aktivitě – Zdravotní klauni. Děti obdrželi věcné dary a drobné občerstvení. Z pohledu pořadatelů byla akce podařená a předčila mnohá očekávání. Po celou dobu se z tělocvičny nesl smích a všichni odcházeli s rozzářenými tvářemi. Pevně doufáme, že i následující ročník Tříkrálové sbírky bude úspěšný, pomůže potřebným a v kolednících prohloubí smysl pomáhat.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 10. 2. 2020

pdfPlakát.pdf

Akce pro Tříkrálovou sbírku 4Akce pro Tříkrálovou sbírku 7Akce pro Tříkrálovou sbírku 13

„Seminář Cesta správného nastavení hlasu“

Termín setkání: 6.2.2020

Místo setkání: sídlo MAS RÝMAŘOSKO, o.p.s.

Lektor: Mgr. Kateřina Sluková

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se v sídle Místní akční skupiny Rýmařovsko sešlo asi 15 pedagogů MŠ, ZŠ a ZUŠ s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Slukovou, operní pěvkyní a hudební pedagožkou, která se s námi přijela podělit o své dlouholeté praktické zkušenosti s výukou zpěvu a hlasového projevu vůbec.

Hned v úvodu všem učitelům složila poklonu a připomněla, že hlas je naším vzácným pracovním nástrojem a je třeba se o něj starat, dobře spát, dopřát si odpočinek a hlavně – neničit si zbytečně hlasivky nesprávným používáním.

Po krátkém teoretickém úvodu, který nám poněkud rozšířil obzory, co se hlasivek týče (já jsem například poprvé v životě viděla videozáběry mužských a ženských hlasivek „v akci“) jsme se několik hodin věnovaly praktickému nácviku zdravého „měkkého“ nasazení tónu, uvolnění těla, rezonance a správné technice dýchání. Ani chvilku jsme se nenudily, protože paní lektorka pracuje s dětmi, takže ví… Použitím jednoduchých pomůcek typu šátek, míček, kelímek s vodou a trubička nejen názorně ukázala danou techniku, ale současně nás navedla, jak tyto důležité dovednosti předávat žákům. Protože správně mluvit, zpívat, neničit si hlasivky při jakékoliv indispozici, zaujmout posluchače a udržet si pozornost – to nejsou dovednosti potřebné jen pro učitelské povolání. To se hodí všem. A našim „uřvaným“ dětem, které se mnohdy nedovedou bavit potichu, zvlášť.

No a když už přece jen někdo ty své ubohé hlasivky přetáhne, pak se nám dostalo také cenných rad, čím je zase spravit a zahojit.

Co mě se týče, toto byl jeden z nejužitečnějších seminářů, kterých jsem se v posledních letech zúčastnila. Děkujeme MAS Rýmařovsko, o.p.s., že tento povedený seminář zorganizovalo a finančně podpořilo prostřednictvím projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska.

Mgr. Marcela Tauferová, ZŠ Jelínkova 1 Rýmařov, členka PS Čtenářská gramotnost

 Cestasprávného nastavení hlasu 2Cestasprávného nastavení hlasu 4Cestasprávného nastavení hlasu 5

„Seminář Líný učitel“

Termín setkání: 30.1.2020

Místo setkání: Společenský dům Břidličná, 1.máje 320

Lektor: Mgr. Robert Čapek Ph.D.

Odpolední seminář v Břidličné zahájila paní Lukešová, která všechny přítomné přivítala a předala slovo odborníkovi panu Mgr. Robertu Čapkovi Ph.D. Ten pedagogům popsal téma Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „Líného učitele“. Seminář ukázal pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Pan doktor představil filozofii budování třídního klimatu, podporujícího vyučování a systému hodnocení. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě. Lektor tvrdí: „Dobré vyučování je teambuildingové! Učitel není ve škole proto, aby učil učivo, ale proto, aby s učivem naučil žáky pracovat. Ve třídě mají pracovat žáci a ne učitelé.“ Proběhly praktické ukázky jak například v dějepise pracovat se středověkem, jak žákům přiblížit české krále a podobně. Proč třeba práci krále neohodnotit SWOT analýzou, proč nepoužít brainstorming či myšlenkové mapy? Je to utopie? Učení má být přece o sdílení informací a zkušeností.
Posluchači se shodli na tom, že je nutné žákům nabídnout takovou činnost, která je zábavná a přínosná. Většina se ale ohradila i tím, že systém českého školství jim tento styl výuky znemožňuje.

 20200130 13480520200130 140910 PANO

"Jednání Řídícího výboru MAP II"

Termín setkání: 2.12. 2019

Místo setkání: hotel Slunce Rýmařov

Dne 2. 12. 2019 se uskutečnilo setkání řídícího výboru. Z celkového počtu 21 pozvaných zástupců se jednání zúčastnilo 13 členů. Uskutečnil se workshop "Jak jsme si s inkluzí poradili my". Byl schválen Akční plán na rok 2020. Více informací v souborech pdf

pdfŘV_2.12.2019_pozvánka_zápis_usnesení_prezenční_listina.pdf

pdfAkční_plán_2020.pdf

 

Workshop pro ŘV 9Workshop pro ŘV 24Workshop pro ŘV 25Workshop pro ŘV 32

„Kdo si hraje, nezlobí – Boomwhackers v praxi“

 Termín setkání: 26. 11. 2019

Místo setkání: ZŠ a MŠ Ryžoviště

V úterý posledního listopadového týdne (26. 11. 2019) se v budově mateřské školy v Ryžovišti uskutečnil workshop Boomwhackers pod vedením zkušeného lektora pana Mgr. Martina Grobára, Ph. D.

Co je to vlastně Boomwhackers – jedná se o perkusní nástroj, který je laděn do na určité tóny – díky odlišné délce a tloušťce každý kus Boomwhackers při úderu vydává jinak vysoký tón. Tyto nástroje tak nabízí něco, co je pro jiné perkuse za hranicí možnosti. Boomwhackers jsou vhodné jak pro úplné amatéry, tak pro profesionály, hudební lektory i pro malé děti.

Program byl určen pro učitele hudební výchovy prvního stupně ZŠ a vyšších ročníků mateřských škol, ale inspiraci zde nalezli i učitelé druhého stupně ZŠ a nižších ročníků hudebních nauk ZUŠ. Workshop seznámil účastníky se systémem barevných, ozvučených, plastových tyčí – Boomwhackers formou praktické ukázky. Workshop opravdu probíhal zábavnou formou, účastníci si nejen na vlastní kůži vyzkoušeli tento hudební nástroj, ale seznámili se i s ostatními nástroji systému Boomwhackers.

 Projekt byl zrealizován díky finanční podpoře projektu Místního akční plán II – rozvoj vzdělávání na Rýmařovska, za prostory a výborné občerstvení děkujeme paní ředitelce a jejím zaměstnankyním ze ZŠ a MŠ Ryžoviště.

 

„Dvoudenní exkurze na Šumpersku“

Termín akce: 19. 11. – 20. 11. 2019

Místo realizace: Školské a vzdělávací organizace na území MAS Šumperský venkov

Program a hlavní témata vzdělávací akce:

Na základě podnětů a požadavků členů pracovních skupin byla připravena a zrealizována exkurze do nedaleké oblasti Šumperska.

Dvoudenní akce se zúčastnilo téměř 30 osob z různých typů školských organizací – MŠ, ZŠ, SVČ, Muzeum, ZUŠ, Diakonie.

Program byl připravován ve spolupráci s realizačním týmem MAP Šumperský venkov a Horní Pomoraví tak, aby si na své přišel každý ze zúčastněných.

První den jsme navštívili ZŠ Postřelmov, kde jsme se měli možnost inspirovat a na vlastní kůži zažít hodinu anglického jazyka s rodilým mluvčím. Druhá část návštěvy byla věnována prezentaci zájmového kroužku robotiky.

Po obědě následovalo setkání s paní ředitelkou unikátní svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné. Ta představila členům exkurze v krátkosti vznik, fungování, financování a vůbec celé zajištění takového kolosu, kterým Svazková škola dozajista je. V rámci prohlídky školy bylo jasné, že paní ředitelka je nejen výborný manažer, ale také projektově zdatný člověk. Škola působila velice moderně a nadčasově ve vybavení, ve školních pomůckách, v celkovém vzhledu.

Exkurzní část dne jsme zakončili v SEV Švagrov, který spadá pod SVČ Doris Šumperk. Zde jsme měli možnost okusit část zážitkového ekologického programu, který je nabízen dětem a žákům v rámci škol v přírodě, při příměstských táborech. Středisko bylo vybudováno z dotačních prostředků a dnes jsou programy rezervovány dva roky dopředu.

Jakmile se účastníci přesunuli na penzion, následovala večer a poté pracovní část dvoudenního setkání. Hlavním cílem této pracovní části bylo vypracovat a nastavit hlavní kostru akčního plánu 2020. Diskuze, nápady a spolupráce všech byla opravdu dobrá, takže cíl byl naplněn a akční plán se povedlo opravdu nastavit.

Následující den nás čekala návštěva tzv. komunitní malotřídní školy v ZŠ a MŠ Dolní Studénky. Zde zazněly velice zajímavé informace a tipy pro školy menšího tipu, kterých má MAP Rýmařovsko ve své struktuře poměrně hodně.

Celý dvoudenní program byl zakončen návštěvou Lesní školky v Maliní. I zde se dozvěděli návštěvníci hodně nových a zajímavých informací přímo od zakladatelky lesní školky. Bylo velice zajímavé srovnat si výhody a nevýhody běžné MŠ s lesní MŠ.

Za RT MAP Rýmařovsko je exkurze hodnocena určitě pozitivně, jelikož každý z účastníků měl možnost odnést si pro sebe v rámci svého odvětví a specializace nové postřehy. Dostal srovnání a třeba i nový impulz pro svoji práci, jelikož se všemi zástupci škol a organizací, se kterými jsme se měli možnost v průběhu dvoudenní exkurze potkat, hýřili optimismem a nadšením ze své práce.

Věříme, že i v roce 2020 se povede podobnou exkurzi zrealizovat.

Exkurze Šumpersko 11Exkurze Šumpersko 55Exkurze Šumpersko 86Exkurze Šumpersko 88Exkurze Šumpersko 106

 

„Vzdělávací akce kyberšikana a kybergrooming

Termín akce: 4. 11. 2019, 5. 11. 2019, 7. 11. 2019

Místo realizace: Základní škola Břidličná, Základní škola Rýmařov, Gymnázium Rýmařov a Základní škola Rýmařov, Školní náměstí

Program a hlavní témata vzdělávací akce:

Jednalo se o besedu pro žáky 2. stupně zaměřenou na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy této vzdělávací akce byly otázky kyberšikany a kybergroomingu.

V první části besedy se žáci dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén je demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa.

Tématem další části besedy byla problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci měli pochopit, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají. prožijí si také  Lektoři demonstrovali nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR). Představili případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

Žáci obdrželi tematickou "skládačku" s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce.

 E Bezpečí kyberšikana 1E Bezpečí kyberšikana 2

„Divadlo v anglickém jazyce pro základní školy“

Termín setkání: 23. 10. 2019

Místo setkání: Městské divadlo Rýmařov

Lazy goat – představení pro žáky prvního stupně

Činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Pohádka využívá principu jistého mravního poselství klasických bajek. Zvířata jsou příklady modelových lidských vlastností, samozřejmě v hravé a komické hyperbolizaci. Právě upozorňování na negativní vlastnosti – strach z nepoznaného, lenost, nechuť pracovat, namyšlenost jsou hlavními edukačními cíli divadelní pohádky. Komediální až groteskní divadelní forma spolu s veselými anglicko-českými písničkami rámcujícími jednotlivé situace zajišťují pohádce plynulé tempo a snadné přijetí i těmi nejmenšími dětskými diváky.

Last wish – představení pro žáky druhého stupně

Obě představení byla v režii Divadelního centra ze Zlína. Žákům se představili profesionální herci s velice dobrým anglickým přízvukem. Žáci si tak mohli sami pro sebe vyhodnotit, jaká je jejich jazyková úroveň a vybavenost.

K oběma představením poskytuje divadlo také pracovní materiály, se kterými může následně pedagog pracovat v hodinách anglického jazyka.

Už po skončení představení se pedagogové ptali na možnost navázání dalším představením v roce 2020.

Divadlo v AJ 9Divadlo v AJ 13Divadlo v AJ 41

„Scénické čtení Pošťácká pohádka“

Termín setkání: 22. 10. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Autor: Karel Čapek
Režie: David Vacke
Účinkují: Irena a David Vackovi a Jiří Hejcman

Pohádky z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka zajisté každého z nás alespoň dílem v dětství zasáhly. Jednou z nejvýraznějších a nejznámějších je pohádka „Pošťácká“, která vypráví o zatoulaném dopise bez adresy, obětavém pošťáku Kolbabovi, poštovských skřítcích, smutné slečně Mařence a zasmušilém šoféru Frantíkovi. Půlhodinové scénické čtení ve zkrácené verzi dojemný poetický příběh přiblíží a mimo to ukáže divákům, že je možné při scénickém čtení využívat také loutky (vyrobených například z vařeček, PET lahví, apod.) Představení jednoho příběhu opět vybízí děti k přečtení si celé knihy Devatero pohádek.

Scénické čtení se stalo mezi školkami a školami na Rýmařovsku již pravidelnou aktivitou, kterou rádi zakomponovávají do svých školních kalendářů. Ani letos soubor nezklamal. Spokojení z představení odcházely děti i pedagogové.

Cílovou skupinou byly předškolní děti a děti 1.-2.ročníků ZŠ. Celkem se scénického čtení zúčastnilo bez mála 300 dětí a žáků.

Scénické čtení Pošťácká pohádka 5Scénické čtení Pošťácká pohádka 12
Scénické čtení Pošťácká pohádka 23

 

Nová implementační aktivita MAP II Rýmařovsko „Řečová výchova“

Vážení rodiče, vážení zástupci mateřských a základních škol. S radostí Vám sdělujeme, že projekt Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který funguje pod záštitou Místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s., postupuje ve svých aktivitách o další stupeň výše.

Od měsíce října začne fungovat na území Rýmařovska služba „Řečové výchovy“. Všichni jsme si vědomi, že naše děti potřebují logopedickou péči čím dál častěji a počet logopedů a jejich vytíženost je stále na stejné úrovni.

Díky aktivnímu přístupu členky pracovní skupiny projektu MAP II a finančním možnostem projektu přišel krásný nápad k podpoře logopedické péče na našem území.

Nebude se jednat o nahrazování klinické péče, ta zůstane zachována tak, jak jste zvyklý. Služba, která bude kryta projektem MAP II, bude probíhat formou logopedické péče školního typu.

Služba je přednostně určena dětem, které navštěvují první ročník základní školy a dětem v předškolním věku. Bude se jednat o bezplatnou poradenskou činnost, která bude vázána na sounáležitost rodiny dítěte a lektora řečové výchovy.

Na základě vstupního vyšetření dítěte budou nastaveny pravidelné schůzky zaměřené na docvičování řečových nedostatků. Děti s těžšími vadami řeči budou doporučeni ke klinickému logopedovi. Službu budou zajišťovat paralelně dvě lektorky s příslušným kvalifikovaným vzděláním. Schůzka s lektorem bude vždy probíhat při účasti zákonného zástupce.

Budete-li mít o službu zájem, neváhejte kontaktovat některou z našich lektorek, která Vám poskytne podrobné informace.

Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit.

Mgr. Marcela Štěpaníková 777 699 805 – čtvrtek 14:30 – 16:30 v městské knihově Břidličná, Školní 178, Břidličná, 79351

Mgr. Žaneta Šlézarová 728 661 839 – pondělí 14:30 – 16:30 v budově Základní školy na Školním náměstí 1 v Rýmařově

alphabet 1219546 1920

Setkání řídícího výboru MAP Rýmařovsko

se uskutečnilo dne 25. 9. 2019 od 16hod v prostorech SVČ, Julia Sedláka 18, Rýmařov. Byl schválen doplněný dokument Organizační struktura 1.1.

pdfZápis_z_Řídícího_výboru_25_10_2019.pdf pdfPozvánka_na_3_setkání_ŘV.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.1.pdf

 

ŘV 25 9 2019

 

„EDUbus, neboli pojízdná laboratoř“

 Termín setkání: 18. 9. 2019

Místo setkání: Rýmařov

Na třídenní exkurzi (18. – 20. 9. 2019) zavítala na Rýmařovsko mobilní polytechnická laboratoř neboli EDUbus. Určitě si kladete otázku, kdo nebo co je EDUbus? Jedná se o mobilní laboratoř vytvořenou z interiéru autobusu. Vnitřní prostor je přizpůsoben jednotlivým vzdělávacím modulům. Děti i dospělí si mohou na vlastní kůži vyzkoušet práci s roboty, hrátky s elektřinou, tlakem, suchým ledem, jak fungují domácí spotřebiče, uvidí biologický mikrosvět, naučí se programovat, odnesou si nápady na domácí pokusy aj.

Program byl směřován pro děti základních škol prvního a druhého stupně a byl koncipován tak, aby zapadal do školní výuky. První den akce se zúčastnily oba stupně Základní školy Rýmařov s programem Tlakohrátky a Tlak. Bohužel, došlo k technickým komplikacím
a odpolední program musel být přerušen. Zážitek si užili pouze tři třídy žáků 5. ročníku.

Porucha si nakonec vyžádala zrušení celé aktivity, nicméně se podařil domluvit náhradní termín na jaro příštího roku, kdy se tým EDUbusu vrátí a slíbený program dokončí.

Projekt byl podpořen za finanční spoluúčasti Místního akčního plánu II – rozvoj vzdělávání na Rýmařovska.

edubusEDUBUS 8EDUBUS 7

 

„Jak připravit předškoláka“

Termín setkání: 19. 9. 2019

Místo setkání: Školní jídelna ZŠ Jelínkova, ul. 1. Máje

Vstup do školy je pro dítě významná událost. A aby to byla událost příjemná a radostná, je třeba se na ni v dostatečném předstihu připravit. O tom jsou přesvědčeni také odborní členové pracovní skupiny „Čtenářská a matematická gramotnost“, z jejichž podnětu byl tento seminář zrealizován. Akce byla pro všechny zúčastněné zcela zdarma, financována byla z projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který zastřešuje Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Všude slyšíme, že každé dítě je jiné a tedy i jeho předškolní zralost nastává v jiném okamžiku. A není možno spoléhat pouze na práci pedagogů v mateřské škole. Zájem o to, aby se dítě cítilo v první třídě komfortně, by měly mít především rodiče. I na nich se samozřejmě podepíše trápení či štěstí, které bude jejich dítko prožívat.

Toto vše bylo hlavním tématem setkání rodičů a pedagogů mateřských i základních škol s paní Mgr. Hanou Otevřelovou, uznávanou rodinnou terapeutkou a speciální pedagožkou. A nejednalo se o pouhý seminář, kdy si posluchači vyslechli odborné rady. Naopak, vše bylo vedeno formou cvičení a praktických ukázek, kdy sami dospělí účastníci semináře se ocitli v roli předškoláčků a plnili úkoly, které by mělo každé zralé dítko před vstupem na základní školu zvládnout. Nutno podotknout, že mnohdy se i oni, při hledání správných odpovědí, zapotili.

Obecně panovala na semináři příjemná a uvolněná atmosféra. Střídaly se dotazy z řad rodičů a pedagogů, předávaly se zkušenosti z jednotlivých mateřských škol, které paní lektorka doplňovala o své osobní zkušenosti z poradny.

Velice dobrým a kvalitním zdrojem informací, rad, praktických ukázek a cvičení naleznete na internetových stránkách paní lektorky: www.hanaotevrelova.cz

Patříte-li tedy mezi rodiče, kterým záleží na psychickém a sociálním komfortu Vašich dětí, nebo jste pedagog mateřské či základní školy, který rád čerpá nové zkušenosti a inspirace, navštivte výše zmiňované internetové stránky. Možná i vy získáte odpověď na otázku, zda je váš syn či dcerka opravdu připravená vykročit tou správnou nohou (a je jedno, jestli to bude levá nebo pravá) do nové významné životní etapy.

Bude-li ze strany veřejnosti zájem, rádi tento seminář zopakujeme i v příštím roce, jelikož i kdyby přišlo na seminář jen o jednoho rodiče více, má to smysl!

Díky patří zaměstnancům školní jídelny ZŠ Jelínkova, kteří se postarali o příjemné občerstvení pro všechny zúčastněné.

V listopadu se mohou rodiče těšit na další připravovanou akci, která se bude tentokráte věnovat nástrahám internetu, sociálních sítí, řeč bude také o kyberšikaně.

Ivana Lukešová, manažer projektu - v Rýmařově 23. 9. 2019

 Otevřelová předškolní dětu 1Otevřelová předškolní dětu 3Otevřelová předškolní dětu 2

 

„Spisová služba od A do Z v příspěvkových organizacích“

 Termín setkání: 28. 8. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Na sklonku letní prázdnin se sešli zástupci základních a mateřských škol spolu se zástupci zřizovatelů, aby se proškolili v ne příliš oblíbeném tématu Spisová služba a archivnictví.

Nutno podotknout, že paní lektorka je skutečným odborníkem z praxe, jelikož pracuje na oddělení Zemského archivu v Opavě a s příspěvkovými organizacemi je v každodenním kontaktu.

Účastníci semináře byly skutečně vedeni krok za krokem. Dozvěděli se, jak má příspěvková organizace, potažmo zřizovatel postupovat při archivování a evidování jednotlivých dokumentů od pořízení až po skartaci.

Následně paní lektorka zodpovídala na konkrétní dotazy z praxe a nabídla účastníkům vzory dokumentů, které potřebuji v rámci každodenní praxe či při vyřízení skartačního řízení.

Paní Libuši Grochalovou můžeme z hlediska lektorských dovedností a praktických zkušeností s klidným srdcem doporučit.

Seminář "Konstrukce Phmax ve školských organizacích"

Na žádost statutárních zástupců příspěvkových organizací byl poptán seminář vedený zkušeným lektorem s mnohaletou praxí, panem Mgr. Pavlem Zemanem. Při objednávání semináře bylo přesně specifikováno téma tak, aby splnilo očekávání účastníků akce.

Spolu s panem lektorem předávala cenné informace také paní Radka Šlegrová, která se úzce specializuje na problematiku financování a výpočtu koeficientu PHmax.

Všichni účastníci měli možnost osobní konzultace, pan Zeman i paní Šlegrová vypočítali koeficienty všem, co měli zájem a vždy připojili důležité rady, jak řešit situaci kolem PHmax nejlépe pro každou školu zvlášť.

Velice názorně bylo předvedeno výkaznictví, které musí školy jednou čtvrtletně provádět a lektoři upozornili na důležitost jednotlivých řádků ve výkazech.

Seminář předčil očekávání pořadatelů i účastníků. Byl konkrétní, praktický a na vysoké odborné úrovni lektorů.

thumb PHmax 12.6.2019 1

thumb PHmax 12.6.2019 2

 

 

 

 

Zahájení zámecké sezony v Janovicích

V rámci projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska se letníV rámci projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska se letnísezóna komentovaných prohlídek a kulturních pořadů na zámku Janovice jako každoročněspustila velkým zahajovacím programem, na němž se podílí Městské muzeum Rýmařov,Rýmařovsko, o.p.s, ZUŠ, SVČ, školy a školky z celého Rýmařovska, spolek Stránské, KouzelnáBuřinka a některé další organizace. Součástí zahajovacího programu na zámku bylovystoupení dětí mateřských škol, zájmových kroužků SVČ – orientální tanečnice, KouzelnáBuřinka, výtvarníci, lukostřelci a další. Také celoroční projekt ZUŠ Rýmařov na téma Vesmírprostupuje zámeckými prostorami, kde je instalována velká výstava ZUŠ a školek a škol Rýmařovska.

Zahajovací program v sobotu 8. června, jejž doprovázel jarmark řemeslníků, stánkařů,výtvarné workshopy a lesní pedagogika pro děti byl připraven na celé odpoledne. Kromě ZUŠa mateřinek v doprovodném programu vystoupili herci Městského divadla Rýmařovs inscenací Šest žen Jindřicha VIII., dále klienti Kouzelné buřinky, v prostorách bývalézámecké knihovny pak vystoupila rocková kapela ZUŠ, ZUŠkaband i pěvecký sbor Voxmontana.Návštěvníci od letošní letní sezóny budou mít o to větší důvod se do janovického zámkuvrátit, čeká na ně několik novinek včetně nově instalované výstavy „Svět janovických Harrachů“ nebo se účastnili některého z pořadů, které budou provázet zámecké kulturní létoaž do září. Na návštěvníky čeká promítání letního kina (25. 7. ve 21:30 – Atentát, 15. 8. ve21:00 – Božská Ema), hudební festival Skatastrofa, pohádka divadelního spolku ADS Mahen„Květuška a čarodějnice“.

Zahájení zámecké sezony 1Zahájení zámecké sezony 2Zahájení zámecké sezony 5Zahájení zámecké sezony 3

Seminář pro zřizovatele a vedoucí pracovníky - "Vyjednávání"

Termín setkání: 5. 6. - 6. 6. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost obecního úřadu Bratřice

V rámci třídenního setkání se zřizovateli příspěvkových organizací byl uspořádán dvoudenní vzdělávací seminář na téma „Vyjednávání“.

Seminář byl veden zkušenými lektorkami vzdělávací agentury „A co dál“. Byl orientován na praktické ukázky, zřizovatelé si mohli na nečisto zažít určité situace, se svými kolegy si v rámci metody „Šesti klobouků“ vyzkoušeli své vyjednávací schopnosti.

Zároveň se seminář dotkl také problematiky struktogramu a triogramu, který účastníkům naznačil, proč jednají v dané situaci tak, jak jednají, proč se jim s některými lidmi daří vyjednávat a s jinými nikoliv.

thumb Vedení lidí 5.6.2019 21thumb Vedení lidí 5.6.2019 17thumb Vedení lidí 5.6.2019 13

 

 

 

 

Dopoledne plné her pro MŠ

Termín setkání: 28. 5. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Nápad uspořádat regionální akci se zaměřením na rozvoj předškolních dětí v prostředí mimo domovskou MŠ vzešel z pracovních skupin a ze zástupkyň MŠ. Celá akce se měla konat na fotbalovém hřišti ve Velké Štáhli a byla koncepčně plánována tak, aby se děti byly nuceny učit spolehnout se samy na sebe, umět se rozhodnout, zodpovídat za své rozhodnutí. Důraz byl kladen na práci v malých skupinkách.

Do připravované akce se zapojily všechny MŠ z regionu a zároveň se na akci nepřímo podíleli také žáci Zvláštní školy v Rýmařově, kteří pod vedením paní učitelky, která je zároveň člen PS, připravili pro děti odměny.

Aktivita byla propojena s Hracím deskovým centrem, které se zaměřilo na přípravu deskových a dřevěných her, jenž umí u dětí přirozenou formou rozvíjet obratnost, představivost, tvořivost.

Bohužel, počasí rozhodlo za nás a bylo nutné vyměnit místo realizace celé akce. Narychlo byl předělán celý harmonogram i aktivity, aby se nemusela akce zrušit. Program se přesunul do SVČ v Rýmařově a podle reakcí dětí i jejich pedagogického doprovodu splnila původní plán a účel.

Děti si odnesly odměny, medaile a nové zážitky i zkušenosti. Deskové hry se čím dál více jeví jak vhodný nástroj k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti.


thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 2thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 3thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 4

 

 

 

Turnaj v deskových hrách

Termín setkání: 26. 4. 2019 a 3. 5. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Na základě koordinačního lednového setkání se dle plánu uskutečnily Turnaje v deskových hrách, které navázaly na předchozí aktivity spojené s deskovými hrami v minulém roce. Turnaje povýšily tyto aktivity na vyšší úroveň, jelikož v jednotlivých školách (zapojily se všechny školy) poctivě trénovaly ty děti, které o deskové hry projevily zájem. Z nich pak pedagogové vybrali děti, které jely reprezentovat svoji školu na Turnaj v deskových hrách.

Každá škola utvořila minimálně jedno pětičlenné družstvo. Turnaj pak probíhal takovým způsobem, že se proti sobě utkali žáci zastupující daný ročník v pěti různých deskových hrách (Memoarrr, Double, Drop it, Umí prase létat, Dr. Heuréka).

Všechna družstva byla skvěle připravená. Atmosféra byla příjemně soutěžní, ale všichni žáci si Turnaj užili, což bylo znát při závěrečném vyhlašování.

Velké díky patří zástupcům Hracího deskového centra z Hradce nad Moravicí, kteří se postarali o nastavení pravidel, zajistili odměny do Turnajů a dohlíželi nad dodržováním pravidel a chodem celé akce.

Velkým překvapením byly také krásné keramické sovy Zvídalky, které speciálně vytvořily děti a dospělí v rámci keramického kroužku při SVČ. Sovy se tak staly pomyslným putovním pohárem.

V listopadu 2019 chystá RT MAP II Den deskových her pro veřejnost a příští rok se určitě oba Turnaje zopakují s obměnou pár her, aby to ro školy nebylo příliš finančně zatěžující, když budou pořizovat nové hry, ale aby to bylo zároveň pro hráče zajímavé a atraktivní.


thumb Turnaj v DH 3.5.2019thumb Turnaj v DH 3.5.2019 2thumb Turnaj v DH 26.4.2019 2thumb Turnaj v DH 26.4.2019thumb Turnaj v DH 26.4.2019 3

 

 

 

Kuchařská párty IV

Po kratší časové odmlce se povedlo zrealizovat ve školní jídelně při Základní škole Rýmařov další, v pořadí již čtvrté setkání zástupců školních kuchyní a jídelen z celého regionu Rýmařovska.

Akci uskutečnil tým projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska (zkráceně MAP II) ve spolupráci s vedoucí školní jídelny Základní školy Rýmařov, s paní Janou Egidovou.

Zájemci o tuto kulinářskou událost se setkali dne 18. 4. 2019, tedy na Zelený čtvrtek, kdy si školáci užívali velikonočních prázdnin. Účast byla velice pěkná. Sešlo se celkem 40 osob - zástupců školních jídelen, účastníků z řad veřejnosti, zájem projevila také maminka na rodičovské dovolené, která přišla s 1,5 letou dcerkou, jež má podezření na intoleranci některých surovin.

Hlavní roli Kuchařské party sehrál šéfkuchař pan Albert Hauptmann, který zastupuje při svých prezentacích společnost Bonduelle. Ve školní jídelně v Rýmařově strávil celý den, jelikož zde s týmem paní J. Egidové předchystal pokrmy, které byly následně odpoledne prezentovány a nabídnuty k ochutnávce všem zúčastněným. Některé z receptů připravil přímo před zraky přítomných. Jelikož se blížily Velikonoce, nechyběla špenátová pomazánka, byla nabídnuta celá řada zeleninových salátů, masové i rybí pokrmy, nechyběly moučníky.

Většina receptů měla jednoho společného jmenovatele a těmi byly pepitky. Ptát se, co to je? Stejný ruch se nesl také mezi přítomnými ve chvíli, kdy pan A. Hauptmann zmínil tuto surovinu poprvé.

Co to jsou pepitky? Luštěninovo-zeleninové pepitky mají tvar zrnek. Hodí se jako hlavní jídlo, do polévek, salátů, jako příloha i do sladkých dezertů. V jednom kilogramu pepitek je ukryto 8 kg luštěnin a zeleniny. Na výběr je z kombinací hrášek-cuketa, čočka-mrkev a cizrna-kukuřice. Jsou přirozeně bezlepkové, mají vysoký obsah bílkovin a jsou vhodné i pro vegany. Kuchaři ocení rychlou přípravu. Vaří se podobně jako těstoviny 7 až 8 minut. Návar dosahuje třínásobku až pětinásobku.

Cizrnové pepitky by nikdo nečekal v těstu žluťoučkých lívanců. Maso nechybí v pilafu z hráškových pepitek, zeleninových směsí a rajčat. Smícháním pepitek s barevnou zeleninou – duo mrkví, hráškem, kukuřicí, paprikovým triem, listovým špenátem, černým kořenem nebo se zelím – vznikají nekonečné kombinace pestrých příloh.

Všechny připravené pokrmy byly bezlepkové, vhodné do mateřských, základních i středních škol, do jídelen nemocnic či domovů důchodců. Na své si přišla také nejmladší účastnice party a musím uznat, že ji chutnalo. Pro přítomné byly připravené v tištěné podobě všechny prezentované recepty včetně kalkulace a normování.


thumb Kuchařská párty 18.4.2019thumb Kuchařská párty 18.4.2019 2thumb Kuchařská párty 18.4.2019 3

 

 

 

Školení Komunikace a jednání s problémovým klientem

Termín setkání: 12. 4. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Na seminář Time management navázal seminář s tématem „Komunikace a jednání s problémovým klientem“.

Tentokráte se semináře zúčastnilo více osob z řad zřizovatelů, pro které je schopnost komunikovat denním chlebem. Seminář byl veden směrem k roli zřizovatele, důraz byl kladen na modelové situace zřizovatel – rodič, zřizovatel – ředitel, ředitel – rodič,…

Dle výstupů z pracovních skupin a ze setkání se zřizovateli a zaměstnanci obecních úřadů jednoznačně vyplývá, že školení v oblasti tzv. „měkkých dovedností“ lidé potřebují a jsou stejně důležité, jako odborné znalosti.

 thumb Komunikace 12.4.2019

 

 

 

 

Školení na téma Time management

Termín setkání: 11. 4. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

RT MAP II uspořádal 11. 4. 2019 seminář na téma Time management, aneb jak být pánem svého času. Školitelem byla paní Magdalena Ožanová, kterou si účastníci školení oblíbili již z předchozích uskutečněných školení. Z toho důvodu také RT MAP vsází na jistotu a ověřené lektory, kteří umí účastníkům přinést to, co od školení očekávají.

Celodenní seminář byl zaměřen na problematiku správného nakládání se svým časem. Účastníci byli především z řad vedoucích pracovníků škol, kteří musí zvládat častokrát mnoho úkolů v rámci jednoho dne. Semináře se také zúčastnili členové RT MAP, pro které byl seminář také velice přínosným a přinesl mnoho návodných rad a příkladů, jak lépe organizovat svůj den, jak zvládat stresové situace, jak se naučit soustředit na danou aktivitu, kterou v tu chvíli vykonává a jak neskákat z jednoho pracovního úkolu na druhý.


thumb Time management 11.4.2019 2thumb Time management 11.4.2019 1

 

 

 

 

Scénické čtení s Lukášem Hejlíkem

Termín setkání: 9. 4. 2019

Místo setkání: Městské divadlo Rýmařov, Základní škola Břidličná

Dne 9. 4. 2019 se žáci a studenti základních škol dočkali toliko žádaného scénického čtení pod taktovkou projektu Listování pana Lukáše Hejlíka.

Celkem se odehrály tři programy. Pro první stupeň byla vybrána kniha Šmodrcha (Archie Kimpton), kterou herci představili v Rýmařově i v Břidličné a druhý stupeň se bavil u předčítání z knihy Jak být klukem / holkou? Aneb vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit (James Dawson, Hayley Longová).

Podle reakcí publika byl výběr knih správný, jelikož se bavili mladší i ti starší. Po představení bylo možno knihy zakoupit do školních knihoven a čtenářských klubů, čehož mnohé školy využily.

Úkolem scénického čtení je ukázat dětem, že i čtení může být zábavné a ve chvíli, kdy má čtenář rozečtenou knihu, stávají se nerozlučnými přáteli.

Na další období plánuje pracovní skupina „Rozvoj čtenářské gramotnosti“ využít žáků dramatického oboru ZUŠ a podobné scénické čtení zrealizovat pomocí nich.


thumb Scénické čtení 9.4.2019thumb Scénické čtení 9.4.2019 2thumb Scénické čtení 9.4.2019 3thumb Scénické čtení Rýmařov9.4.2019 2thumb Scénické čtení Rýmařov9.4.2019 3

 

 

 

 

Setkání s ČŠI - novinky ve výuce matematická a čtenářská gramotnost

Termín setkání: 3. 4. 2019

Místo setkání: Základní škola Břidličná

Díky spolupráci a komunikaci se zástupci ostatních MAP v ČR, bylo domluveno s jednotlivými územními pracovišti ČŠI setkání, které bude zaměřeno na problematiku rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti.

Nabídka takového setkání byla prezentována také na setkáních pracovních skupin MAP Rýmařovska. Ohlasy byly pozitivní a z toho důvodu byl naplánován termín akce. ČŠI MSK zastupovala paní ředitelka Mgr. Hana Slaná.

Na setkání dorazilo hodně účastníků, ale bohužel se téma semináře odvíjelo jiným směrem, než jak bylo původně slibováno. Prezentace ČŠI se zbytečně rozsáhle věnovala statistickým výsledkům, složitým grafům, na které by každý potřeboval hodně času a klid, aby pochopil, co vyjadřují. Na praktické rady do výuky mnoho času nezbylo.

Více si zúčastnění odnesli z prezentace paní učitelky Mgr. Hany Dobrozemské, která je držitelkou první ceny v celostátní přehlídce digitálních výukových objektů DOMINO. Paní učitelka učí na ZŠ Břidličná a do výuky si sama připravuje interaktivní výukové materiály, které se prolínají všemi možnými předměty na prvním stupni. Dělá tím výuku pro děti zajímavou, hravou a logicky provázanou.

thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019 2thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019 3 

 

 

 

Regionální Den učitelů

Na sto dvacet učitelů z celého regionu Rýmařovska přijalo pozvání na slavnostní podvečer, konaný při příležitosti jejich svátků, který se uskutečnil ve čtvrtek 28. března ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov.

Úspěch akce je vždy založený na spolupráci a ta byla od prvotní myšlenky výborná. Samotní pedagogové přicházeli s nápady, jak by mohl společný Den učitelů probíhat. Díky zástupcům na jednotlivých vzdělávacích organizacích se povedlo pozvánku rozšířit do kabinetů škol. Účast byla větší, než jsme na začátku čekali. Velice si vážíme důvěry a děkujeme za pohodu a příjemnou atmosféru, kterou se povedlo všem přítomným dohromady vytvořit,“ doplnila v rozhovoru na závěr Ivana Lukešová.

Po oficiálním zahájení shlédli učitelé představení Cimrmanovy hry Záskok o nešťastné premiéře Vlasta v podání ochotnického divadelního spolku pod vedením Járy Šmitryho Cimrmana ze Světlé Hory. Divadelní kus ukončil oficiální část programu a následovala volná zábava.

Slavnostní raut připravili žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, obor Kuchař-číšník, moučníky zhotovili žáci šestých tříd Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 a perníková srdce, která obdrželi kantoři spolu s kytičkou při vstupu do sálu, zhotovili žáci Základní školy na Školním náměstí.


thumb Den učitelů28.3.2019thumb Den učitelů28.3.2019 2thumb Den učitelů28.3.2019 3

 

 

 

 

Seminář Struktogram a Triogram

Termín: 16.3.-17.3.2019

Místo: Zasedací místnost MAS

STRUKTOGRAM a TRIOGRAM, dvě cizí slova, která nezasvěcenému nic neřeknou. Přesto se za nimi skrývá velmi mnoho.

Přesvědčit se o tom mohli účastníci semináře, kteří investovali svůj víkendový čas na to, aby mohli pochopit….

Školení se konalo v termínu 16. – 17. 3. 2019 v prostorách MAS RÝMAŘOVSKO. Zúčastnilo se jej celkem 20 osob, které se sešly ze všech koutů regionu. Zastoupeny byly nejrůznější profese, věkové skupiny, ženy a jeden muž.

Seminář se uskutečnil na Rýmařovsku již podruhé, a jakožto organizátoři celé akce jsme za to velice rádi“, říká Ivana Lukešová.

Sobota byla ve znamení pochopení a poznání sama sebe a to díky STRUKTOGRAMU, který je intuitivním a celosvětově vyzkoušeným nástrojem. Následující den se zúčastnění učili nové metodě TRIOGRAM, která je platná a použitelná v profesním i osobním životě. Odstraňuje komunikační bloky a pomáhá předcházet nepříjemným situacím, víme-li, s kým komunikujeme.

Pro úplnost je třeba uvést jméno lektorky, která celým víkendovým programem účastníky provedla. Jedná se o paní Magdalenu Ožanovou ze společnosti A co dál, která s metodou osobně i profesně žije již od roku 1997. Patří ji vřelé díky!

STRUKTOGRAM a TRIGROM jdou ruku v ruce. Jsou hojně využívány ve školách, kdy školením vždy projde celý kabinet, aby byla metoda 100% uplatnitelná. To samé platí ve firmách, zvláště obchodní a personální oddělení ze znalostí obou metod mohou mnoho vytěžit.

Struktogram16.3.2019

Struktogram16.3.2019 3thumb Struktogram16.3.2019 2

 

 

 

 

Seminář pro rodiče předškolních dětí

Termín setkání: 12. 2. 2019

Místo setkání: Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30

Akce byla zrealizována na základě podnětů pracovních skupin „rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti“. Jejím cílem bylo přimět rodiče budoucích prvňáčků, aby přistupovali k tzv. „odkladům“ zodpovědně, jelikož v dnešní době mají rodiče potřebu častokrát i zralé dítě nechávat v MŠ o rok déle, a naopak rodiče dětí, které potřebují s přípravou na nástup na školní docházku pomoci, zůstávají častokrát bez odborné pomoci.

Celým seminářem provázel ředitel Pedagogicko - psychologické poradny z Bruntálu. Téma akce se týkalo problematiky rozeznávání školní zralosti a připravenosti předškoláků. Rodiče byli seznámeni s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Získali Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná. Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje. Okrajově bylo také nakousnuto téma zahájení školní docházky.

V září se uskuteční akce na podobné téma. Informovanost rodičů je velmi důležitá a domníváme se, že každá akce, která osloví minimálně dalšího z rodičů předškoláka, má smysl.

 

Den s armádou ČR v Karlové Studánce

Termín setkání: 30. 1. 2019

Místo setkání: Karlova Studánka

Díky spolupráci MAP Bruntálsko, MAP Rýmařovsko, obci Karlova Studánka a především za pomoci Armády ČR se povedlo pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ připravit akci, která prezentovala práci našich vojáků nejen na zahraničních misi. Zároveň byl žákům nabídnut zajímavý vzdělávací program v oblasti první pomoci, orientace v terénu, sebeobrany.

V rámci kariérového poradenství a seznamování dětí s nejrůznějšími profesemi se akce povedla na jedničku i přes náročné klimatické podmínky.

Za MAP Rýmařovsko se akce zúčastnilo 200 žáků., které bylo potřeba také na akci dopravit a následně rozvést dle časového harmonogramu zpět do škol.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr