O projektu MAP I

Místní akční plán - MAP

je tvorba dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na vzdělávací potřeby každého žáka. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Plakat

Název projektu: Místní akční plán ROZVOJE vzdělávání NA ÚZEMÍ MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000093

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 -  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání

Realizátor: Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Realizace: 1. 7. 2016 - 31. 3. 2018

Realizační tým: projektový a finanční manažer, asistentka, 1 koordinátor MAP,  pracovní skupiny

Klíčové aktivity:

KA1 - Akční plánování

KA2 - Evaluace

KA3 - Řízení MAP

KA4 - Řízení projektu

Hlavní dvě větve:

- plánování

- budování kapacit

Cílem místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, vyhledání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání a vznik partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání.


Postupy zpracování místních akčních plánů naleznete zde http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

 

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost.

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace
http://www.zsspecrymarov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://www.malotridka.cz/zs_dolni_moravice.htm

Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://www.zs-malamoravka.cz/

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://www.skola-ryzoviste.cz/

Základní škola Břidličná, okres Bruntál
http://www.skolabridlicna.cz/

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://www.zs.mshornimesto.cz/

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál
http://www.zsrymarov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://skolicka-staraves.webnode.cz/

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
http://msjelinkova.cz/

Mateřská škola Velká Štáhle, příspěvková organizace
http://www.velkastahle.cz/materska-skola/

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://www.moravka.estranky.cz/

Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace
http://www.skolka-bridlicna.cz/kontakt/