SCLLD

Programového období 2014 – 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Záměrem Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie.

 

Standartizace pro období 2014 - 2020 - dokumenty k SCLLD
V této části jsou dokumenty schválené k standartizaci MAS, aktuální je jen seznam partnerů RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

 

pdf10-Souhlasy_obci_MAS_RYMAROVSKO.pdf

xlsxRÝMAŘOVSKO_o.p.s._seznam_partnerů_k_20.1.2020.xlsx

pdfJednací_řád_02_2018_-povinných_orgánů_organizační_složky-MAS.pdf

pdfMapa_uzemi_MAS_RYMAROVSKO_o_p_s_realizace_SCLLD.pdf

pdfPartnerska_smlouva_RÝMAŘOVSKO_o.p.s.pdf

pdfJednací_řád_2_archiv.pdf

pdfPrezenční_listina_Valná_hromada_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._29.10.2015.pdf

pdfPrihlaska_partnera.pdf

pdfStatut_společnosti_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._ze_dne_29.10.2015.pdf

pdfUsnesení_z_valné_hromady_zakladatelů_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._29.10.2015.pdf

pdfZakládací_smlouva__29_10__2015.pdf

pdfZápis_z_valné_hromady_zakladatelů_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._29.10.2015.pdf

 

Projednání strategie

Základní součástí tvorby strategie MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. pro období 2014 – 2020 je zapojení široké veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či jiných subjektů v co největší možné míře. Z tohoto důvodu probíhaly na území Mas různé aktivity směřující k propojení tvorby záměrů, názorů a potřeb jak občanů, tak i firem, obcí a dalších subjektů.

Přípravě SCLLD komunitním přístupem se MAS RÝMAŘOVSKO zabývá od roku 2012 a zvýšenou pozornost věnovala právě veřejnému procesu přípravy a projednávání jednotlivých částí SCLLD z důvodu jejího přesnějšího zacílení dle potřeb regionu. Dalšími důvody bylo zapojení všech obcí, občanů a maximálního počtu subjektů z MAS, zvýšení povědomí o MAS u veřejnosti, zvýšení informovanosti veřejnosti o procesu přípravy a zpracování SCLLD.

Veřejnost se mohla zapojit do tvorby strategie těmito způsoby:

  • Dotazníkové šetření občanů členských obcí
  • Tematické pracovní skupiny
  • Kulaté stoly
  • Řízené rozhovory se starosty obcí
  • Anketa projektových záměrů
  • Osobní dotazování
  • Projednání strategie – strategie byla projednána s veřejností
  • Schvalování strategie – jednotlivé výstupy strategie byly postupně schvalovány, finalní verze byla schválena na Členské schůzi MAS

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 – 2020

pdfSCLLD_RÝMAŘOVSKO_05_2018.pdf

pdfSchválená 02 2016

 

Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 – 2020 – střednědobé hodnocení

Na základě zpracování evaluační zprávy v rámci střednědobého hodnocení realizace SCLLD a také po projednání v pracovních skupinách, byla provedena a schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 – 2020.

pdf03_06_2020_SCLLD_MAS_RÝMAŘOVSKO_.pdf 

pdfUsnesení_VH_Rýmařovsko_24.9.2019.pdf

pdfUsnesení_VH_RÝMAŘOVSKO_11.5.2020.pdf

 

Dotazník ke strategii 2014 - 2020

Důležitým podkladem pro  vytvoření nové místní rozvojové strategie MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bylo rozsáhlé dotazníkové šetření problémů a potřeb obcí na území obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. V létě 2014 jsme zahájili dotazníkovou kampaň. Byli osloveni občané, podnikatelé, spolky a veřejné správy miglior sito. Dotazníkovým šetřením byly zjišťovány zásadní problémy, potřeby a priority rozvoje obcí s výhledem na roky 2014 – 2020. 
 

Výsledky dotazníkového šetření od jednotlivých respondentů naleznete zde.

 

Dokumenty 

Veřejné projednání – pozvánka, zápisy, prezenční listiny

pdfPrezenční_listina_Veřejné_projednání_28_8_2014_Břidličná.pdf pdfPrezenční_listina_Veřejné_projednání_26_8_2014_Rýmařov.pdf pdfPozvánka_na_veřejné_projednání_Břidličná_Rýmařov.pdf pdfFoto_veřejné_projednání_strategie.pdf 

 

Programový výbor - zápisy, prezenční listiny 

pdfZápis_10_9_2015_Programový_výbor_.pdf pdfPrezenční_listina__10_9_2015_Programový_výbor1.pdf pdfZápis_19_1_2016_Programový_výbor.pdfpdfPrezenční_listina_19_1_2016_Programový_výbor.pdf

 

Pracovní skupiny - pozvánka, zápisy, prezenční listiny

pdfFoto_Pracovní_skupina_Infrastruktura_a_životní_prostředí.pdf pdfFoto_pracovní_skupina_Lidské_zdroje_a_vzdělávání.pdf pdfFoto_Pracovní_skupina_Podnikání_a_cestovní_ruch.pdf pdfFoto_Pracovní_skupina_Zemědělství.pdf 

pdfPrezenční_listina_5_8_2014__PS_Zemědělství_.pdf pdfPrezenční_listina__5_8_2014PS_Podnikání_a_cestovní_ruch_.pdf pdfPrezenční_listina_7_8_2014__PS_Infrastruktura_a_ŽP_.pdfpdfPrezenční_listina_27_1_2016_Infrastrukltura_a_ŽP.pdf pdfPrezenční_listina_3_2_2016_pravovní_skupina_Zemědělství.pdf pdfPrezenční_listina_14_9_2016_pracovní_skupina_Zemědělství.pdf 

pdfZápis_5_8_2014_pracovní_skupiny_Zemědělství.pdf pdfZápis_5_8_2014_pracovní_skupiny_Podnikání_a_cestovní_ruch.pdf pdfZápis_7_8_2014_pracovní_skupiny_Infrastruktura_a_životní_prostředí.pdf pdfZápis_7_8_2014_pracovní_skupiny_Lidské_zdroje_a_vzdělávání.pdf pdfZápis_14_9_2015_pracovní_skupina_Zemědělství.pdfpdfZápis_3_2_2016_pracovní_skupina_Zemědělství_.pdf