Výzvy

Administrativní postupy vyhlášení, výběru, hodnocení, kontroly projektů a zpracování podkladů pro monitoring jsou v RÝMAŘOVSKO, o.p.s. definovány na základě požadavků kladených na realizaci SCCLD jak ze strany Řídících orgánů programu LEADER (MZe, MMR, MPSV, MŽP), tak na základě potřeb plynoucích z organizačního uspořádání společnosti a celkového legislativního rámce ČR a EU.

Nové programové období Evropských investičních a strukturálních fondů 2014 - 2020 (ESIF) přináší možnost získat finanční dotaci z řady národních operačních programů v gesci jednotlivých ministerstev. Žádat je možné napřímo v individuálních žádostech řídící orgány či v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím Místní akční skupiny.Elektronická žádost se jednotně podává prostřednictvím informačního systému koncového příjemce (IS KP 14+). Pouze v PRV se podává žádost prostřednictvím Portálu farmáře.

Pozor, žadatel musí mít zřízenu datovou schránku a elektronický podpis!

pdfZpůsob_vyhlášení_výzev_.pdf

xlsx2020_Harmonogram_výzev_IROP_CLLD_RÝMAŘOVSKO.xlsx